Saturday, October 25, 2008

muqadimah

MUQADDIMAH
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى ءاله وصحبه أجمعين.
أما بعد :

Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang telah menurunkan Al-quran. Yang menjadikannya sebagai pedoman dan ikutan, yang menjadikannya sebagai bacaan yang penuh keberkatan, yang menjadikannya sebagai petunjuk sepanjang zaman dan yang menjadikannya sebagai syafaat di hari kemudian. Selawat serta salam atas junjungan Nabi akhir zaman, serta mereka yang beriman kepadanya dengan penuh keyakinan.
Allhamdulillah, kami bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan taufiq dan hidayahNya dapatlah kami menyiapkan blog ini. Blog ini dihasilkan atas cadangan dan saranan daripada guru kami Al-Fadhil Ustaz Mohamad Zaki Bin Abdul Hamid seorang yang ilmuan dalam ilmu qiraat, beliau banyak memberi dorongan dan panduan dalam menghasilkan blog ini walaupun masanya terlalu sibuk dengan mengajar dan memperkembangkan ilmu qiraat.
Qiraat adalah salah satu ilmu daripada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu qiraat mengajar bagaimana cara untuk menyebut ayat-ayat Al-Quran mengikut riwayat-riwayat selain daripada riwayat imam Hafs A’n Aa’sim, riwayat ini adalah riwayat yang kita amalkan setiap hari. Daripada ilmu qiraat juga kita akan dapat mempelbagaikan jenis-jenis bacaan, tidak hanya terikat dengan riwayat Hafs A’n Aa’sim sahaja. Ilmu qiraat merupakan ilmu yang harus diketahui oleh semua manusia yang mengucap dua kalimah Syahadah dan mengaku tubuh badan dan darah dagingnya beragama Islam.

Ya Allah ya Tuhanku ! sesungguhnya Engkau tahu apa yang ada dalam diri kami, sedangkan kami tidak tahu apa yang ada dalam diriMu, maka dengan ini ampunkanlah lintasan jahat hati kami, ketika menyusun setitis ilmu Engkau berikan pada kami, jadikanlah ia sesuatu yang bermanfaat bagi diri kami, sama ada semasa hidup atau mati kami, lebih-lebih lagi ketika bertemu denganMu, demikian juga kedua ibu bapa kami, tidak lupa guru-guru kami, yang mendidik diri kami dalam mencari redhaMu. Amin......
DISEDIAKAN OLEH : MUHAMMAD KAMIL BIN TAJUDIN & MUHAMMAD HAFIZ SHAHABUDIN

Friday, October 24, 2008

ISTILAH-ISTILAH PENTING

1. Qiraat ( القراءت ) :
Iaitu bacaan yang disandarkan bacaan kepada salah seorang daripada imam-imam al-qurra’ yang mana bersambung ( sanad ) bacaan mereka kepada Nabi Muhammad S.A.W.

2. Imam ( امام ) :
Iaitu orang yang disandarkan bacaan kepadanya serta menjadi ikutan umat khususnya bagi mereka yang sezaman dengannya.

3. Riwayat (رواية ) :
Iaitu bacaan yang disandarkan kepada orang yang meriwayatkan bacaan daripada imam Qurra’.

4. Rawi راوي ) ) :
Iaitu orang yang meriwayatkan bacaan daripada imam Qurra’.

5. Toriq طريق ) ) :
Iaitu bacaan yang disandarkan kepada orang yang meriwayatkan bacaan daripada rawi, demikian juga orang yang meriwayatkan bacaan daripada rawi tersebut dinamakan sebagai toriq. Penggunaan istilah toriq tidak dihususkan bagi mereka dan bacaan mereka sahaja, bahkan ia juga digunakan bagi bacaan dan generasi sesudah mereka hingga ke bawah.

BACAAN SEPULUH YANG MUTAWATIR

Bacaan sepuluh yang mutawatir iaitu bacaan yang disandarkan kepada sepuluh imam al-qurra’ serta diriwayatkan oleh kumpulan manusia yang ramai. Bacaan sepuluh yang mutawatir ina terbahagi kepada dua kategori :

1) Al-Qiraat al-Asyr al-Kubra ( القرءت العشر الكبرى ) :

Iaitu bacaan-bacaan sepuluh besar. Bacaan sepuluh besar adalah bacaan yang disandarkan kepad sepuluh imam yang al-qurra’ yang terkenal iaitu :

I. Imam Nafi’
II. Imam Ibnu Kathir
III. Imam Ibnu ‘Aamir
IV. Imam ‘Aashim
V. Imam Hamzah
VI. Imam Al-Kisaie
VII. Imam Abu Ja’far
VIII. Imam Ya’kub
IX. Imam Khalaf Al-‘Aasyir

Bacaan-bacaan ini telah dihimpunkan oleh imam Ibnu al-Jazari dalam matannya (syair ) yang disebut matan al-Jazariah ( متن الجزرية )

2) Al-qiraat al-‘Asyr al-Shughra ( القراءت العشر الصغر ) iaitu bacaan-bacaan sepuluh kecil. Bacaan-bacaan yang disandarkan kepada sepuluh imam al-Qurra’ yang sama tetapi gabungan dua sumber iaitu :
I. Al-qiraat al-Sab’ ( القراءت السبع ) iaitu bacaan-bacaan tuuh yang disandarkan kepada tujuh imam al-Qurra’ iaitu imam Nafi’, imam ‘Aasim, imam Ibnu Kathir, imam Abu ‘Amru, imam Ibnu ‘Aamir, imam Hamzah dan al-Kisaie. Bacaan ini telah dihimpunkan oleh imam al-Syatibi dalam matannya ( syair )yang di sebut matan al-Syatibi ( متن الشطبية )
II. Al-qiraat al-Thalath ( القراءت الثلاث ) iaitu bacaan-bacaan tiga ( melengkapkan bacaan tujuh ) yang disandarkan kapada tiga imam al-Qurra’ iaitu imam Abu Ja’far, imam Ya’kub dan imam Khalaf al-‘Aasyir. Bacaan –bacaan ini telah dihimpunkan oleh imam al-Jazari dalam matannya ( syair ) yang disebut matan al-Durrah ( متن الدرة ).

Thursday, October 23, 2008

PENGERTIAN AL-QURAN
1) Pada bahasa (lughah) merupakan masdar daripada kata (قرأ)
2) Pada Istilah “Kalam Allah berupa mukjizat yang telah diturunkan kepadaNabi Muhammad S.A.W. dalam Bahasa Arab dan ditulis dalam Mushaf bermula dangan surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya marupakan satu ibadah.’’

PENGERTIAN QIRAAT

1) Pada Bahasa (lughah) : Merupakan kata jama’ daripada kalimah qira’ah (قراءة) yang bermaksud wajah atau cara yang di baca.
2) Menurut Istilah : pebezaan kata-kata wahyu dalam lafaz membawakan dialek dan posisi dalam kalimat yang kesemaunya diriwayatkan secara Mutawatir dari Nabi Muhammad S.A.W.
3) Kekhilafan ( perselisihan pendapat atau pandangan ) pada lafaz-lafaz wahyu dalam huruf-huruf Al-Quran dan membincangkan bagaimana sebutannya dari lafaz yang ringan atau berat dan sebagainya.


HUNBUNGAN AL-QURAN DENGAN QIRAAT

1) Merupakan dua perkara atau benda yang berbeza.
2) Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W.
3) Al-Qiraat ialah kelainan dari segi lafaz-lafaz wahyu seperti baris, tashdid, pelat, i’rab dan lain-lain serta mesti diterima secara talaqqi / musyafahah.

KELEBIHAN ILMU QIRAAT

1) Menerangkan hukum yang telah diijma’kan (disepakati) diatasnya.
2) Meguatkan hukum yang khilaf ( perbezaan ).
3) Memudahkan hafalan dan ingatannya serta mudah diterima umat Islam kerana ia mempunyai ilmu Balaghah ( kesusasteraan arab yang berbagai-bagai ) dan ringkasan yang mudah difahami.
4) Ia juga menerangkan kelebihan dan kemulian umat Nabi Muhammad S.A.W. berbanding umat yang lain.
5) Memahami aspek dan kandungan Al-Quran dan lebih luas dan mendalam.
6) Terpelihara daripada kesilapan membaca atau menyebut kalimah-kalimah Al-Quran daripada asalnya.
7) Menjaga daripada berlaku penyelewengan dan perubahan pada kalimah Al-Quran daripada aslnya.
8) Dapat mengetahui sanad bacaan dan imam-imamnya serta membezakan bacaan yang diharuskan atau sebaliknya.AL-QURAN DITURUNKAN ATAS TUJUH HURUF


Terdapat banyak hadis yang mejelaskan bahawa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulallah S.A.W dengan 7 huruf.
Antara hadis-hadis sahih yang menyebutkan perkara ini yang membawa maksud :

Telah diriwayatkan oleh Bujhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas r.a telahberkata : Telah bersabda Rasulallah s.a.w “jibril a.s telah membacakan kepadaku dengan satu huruf, maka aku sentisa mengulang-ulanginya. Aku juga sentiasa meminta Jibril a.s agar ia menambah lagi wajah bacaan tersebut. Akhirnya dia menambahkan kepadaku sehingga selesai 7 huruf.”

Dalm hadis yang lain pula ada menjelaskan :

“Sesungguhnya Al-quran ini telah diturunkan dalam 7 huruf, maka bacalah olemu mana yang mudah daripadanya.”

Imam Ibnu Al-Jazari telah menjelaskan perselisihan pada baris tanpa berubah makna dan bantuk kalimah. Bahawa yang bahawa yang dimaksudkan dangan 7 huruf itu ialah 7bacaan yang menjadi perselisihan. Wajah-wajah yang dimaksudkan itu ialah :

a) Khilaf pada mana-mana mufrad, musanna dan jama.’
b) Khilaf dalam menentukan perbuatan dari masa yang lepas, sekarang dan perbuatan menyeluruh.
c) Khilaf pada menetapkan dan membuangkan.
d) Khilaf pada mendahulukan dan mengakhirkan.
e) Khilaf pada perkataan iaitu jadikan huruf berubah tempat.
f) Khilaf pada loghat ( bahasa ).
g) Khilaf pada wajah I’rab.Para Ulama’ berselisihan pendapat mengenai maksud 7 huruf tersebut sehingga melebihi 40 pendapat. Di antara pendapat yang masyur :

a) Tujuh huruf bermaksud segala makna hukum-hakam iaitu :

1) Halal
2) Haram
3) Muhkam
4) Mutasyabih
5) Amthal
6) Insya’
7) Akhbar

b) Tujuh huruf bermaksud tujuh loghat ( bahasa ) iaitu :

1) Quraisy
2) Hudzail
3) Thaqif
4) Hawazan
5) Kinanah
6) Tamim
7) Yamim

Wednesday, October 22, 2008

BAB BASMALAH

TAKRIF BASMALAH


Makna basmalah dari segi bahasa : Keamanan
Makna basmalah dari istilah : Perhiasan bagi Al-Quran

Basmalah adalah ringkasan daripada kalimah (bismillahir rahmanir rahim) yang bermaksud dengan nama ALLAH yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.


SUMBER


Lafaz basmalah terdapat di dalam Musyhaf Al-Quran iaitu di dalam surah An-Naml pada ayat – 30, yang bermaksud :

“sesungguhnya ia (surah) daripada Sulaiman dan sesungguhnya (isi kandungannya) bismillahir rahmanir rahim”HUKUM MEMBACA


Hukum membaca basmalah di awal surah adalah dituntut kecuali di awal surah At-Taubah kerana :

· Tidak ditulis di awal surah At-Taubah
· Diturunkan ketika peperangan. Peperangan adalah huru-hara dan basmalah adalah keamanan. Tidak mungkin berhimpun keamanan dan huru-hara dalam masa yang sama.

Terdapat 4 Ulama’ Qura’ yang membaca basmalah di antara 2 surah kecuali surah al-anfal dan surah at-Taubah iaitu…..

a) Qolun
b) Kisaei
c) A’sim
d) Ibnu Kathir

- Mereka bersependapat bahawa perlu membaca lafaz basmalah pada semua
surah di dalam Al-Quran kecuali surah Al-Anfal dan At-Taubah.
- Hal ini terjadi kerana surah At-Taubah diturunkan ketika berlakunya
peperangan sedangkan semua surah yang lainnya diturunkan dalam
keadaan aman.

Terdapat pula seorang Ulama’ Qura’ yang menyambung 2 surah tanpa membaca basmalah iaitu :

a) Hamzah

Terdapat 3 Ulama’ Qura’ yang membaca basmalah dengan 3 cara iaitu :

a) Ibnu A’mir
b) Warsh
c) Abu A’mru

Cara bacaan mereka :

Ø Membaca basmalah pada semua awal surah kecuali surah Al-Anfal dan At-Taubah.
Ø Menyambung akhir surah dengan awal surah tanpa membaca basmalah.
Ø Saktah (berhenti sekejap tanpa mengambil nafas yang baru) tanpa membaca basmalah.

Cara membaca dengan saktah adalah lebih digunakan oleh golongan yang dinyatakan di atas daripada 2 cara yang lain.


Terdapat 4 tempat yang dibaca dengan saktah oleh Ibnu A’mir, Warsy, Abu A’mru dan Hamzah iaitu :

1. Di akhir surah Al-Muddathir, di awal surah Al-Qiyamah.
2. Di akhir surah Al-Infithor, di awal surah Al-Muthoffifin.
3. Di akhir surah Al-Fajr, di awal surah Al-Balad.
4. Di akhir surah Al-A’ssr, di awal surah Al-Humazah.


Cara Menyambung Basmalah di Antara Awal dan Akhir Surah.


Terdapat 3 cara bacaan basmalah oleh Ibnu A’mir, Abu A’mru dan Warsy :

1. Berhenti pada setiap akhir surah dan akhir basmalah
2. Menyambung akhir surah dengan basmalah tetapi berhenti sebelum awal
Surah.
3. Menyambung ketiga-tiganya sekali.

Terdapat pula 3 cara untuk meneruskan bacaan antara akhir surah Al-Anfal dan surah At-Taubah yang diharuskan oleh setiap Ulama’ Qura’ iaitu :

1. Sambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah.
2. Saktah (berhenti sekejap) tanpa nafas baru.
3. Wakaf pada akhir surah Al-Anfal kemudian baca awal surah At-Taubah
tanpa basmalah.

DISEDIAKAN OLEH : KHAIRUL AMIN BIN HAJI KASSIM

AL - ISTIAZAH

Makna Istiazah pada bahasa ialah: Berlindung.
Makna Istiazah pada istilah ialah : Laafaz yang menghasilkan perlindungan dan naungan daripada syaitan yang dilaknat. Juga di kenali sebagai Ta’uuwudz.
~Bukan ayat daripada Al-Quran
Dalil tuntutan membaca Istiazah:
(surah An-Nahl ayat 98)
Bermaksud:Apabila kamu hendak membaca Al-Quran maka hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah daripada syaitan yang direjam.Terdapat 3 lafaz shighah istiazah iaitu:
I. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Dengan nama Allah aku berlindung daripada syaitan yang direjam
II. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
Aku berlindung diri dengan allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui daripada syaitan yang direjam
III. اعوذ بالله من الشيطان
Dengan nama Allah aku berlindung daripada syaitan
Terdapat 2 Imam dan 2 keadaan Istiazah ketika membacanya iaitu:
i. Hamzah: membaca Istiazah dengan suara yang kuat pada awal surah Al-Fatihah sahaja
ii. Nafi’: membaca istiazah dengan suara yang perlahan pada semua permulaan surah di dalam Al-Quran
Terdapat 4 cara membaca Istia’zah dan Basmalahpada awal surah:
i. Berhenti pada Istiazah dan pada Basmalah (inilah cara yang paling baik)
Contohاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسمالله الرحمن الرحيم
قل هوالله احد
ii. Berhenti pada Istiazah dan menyambung basmalah dengan awal surah:
Contoh: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله احد
iii. Menyambung Istiazah dengan Basmalah sahaja
Contoh : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله احد


iv. Menyambung ketiga_tiganya sekali
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله احد

Terdapat 2 cara bacaan memca istiazah di dalam surah at- Taubah
a. Berhenti pada Istiazah kemudian teruskan bacaan
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
براءة من الله
b. Menyambung istiazah dengan awal surah Taubah
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
براءة من الله

ummul quran

وما لك يوم الدين راويه ناصر وعند سراط والسراط لقنبلا
بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الا ولا
SYARAH:
Kalimah ملك يوم الدين dibaca dengan dua wajah:-
1. Kisaie dan ‘Asim membaca dengan itbat (kekal) huruf alif mad.
2. Nafi’ , Ibnu Kasir , Abu ‘Amru , Ibnu ‘Amir dan Hamzah dengan hazaf (buang) huruf alif mad.

Kalimah اهد نا الصراط المستقيم dan صرط الذينdibaca dengan tiga wajah:-
1. Ibnu Kasir riwayat Qunbul membaca dengan huruf sin (س).
2. Hamzah riwayat Khalaf membaca dengan ishmam kedua-dua huruf sod (ص) dan bagi riwayat Khallad membaca dengan ishmam pada huruf sod (ص) yang pertama.
3. Nafi’ , Abu Amru ,Ibnu ‘Amir , ‘Asim , Kisaie dan Ibnu Kasir membaca dengan huruf sod (ص).

عليهم إليهم حمزة ولديهمو جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا
SYARAH :-
Hamzah membaca dengan dhommah huruf ha (ه) ketika wakaf dan wasal pada:-
1. عليهُم : نحو- ( غير المغضوب عليهم ) – ( سواء عليهم ).
2. إليهُم : نحو- ( مرسلة إليهم ) – ( فأتموا إليهم عهدهم )
3. لديهُم : نحو- (وما كنت لديهم )
Baqi Qurra membaca dengan kasroh huruf ha (ه).

وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا
ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا
SYARAH:-
Kalimah أنعم عليهم غير المغوب عليهم ولا الضالين
Dan ، سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنونdibaca dengan tiga wajah pada huruf mim(م) jamak.
1. Ibnu Kasir membaca dengan silah kadar dua harakat.
2. Kholun membaca dengan silah dan sukun.
3. Warash membaca dengan silah kadar enam harakat, dengan syarat selepas mim jamak ada hamzah khotoq.
4. Baqi Kurra membaca dengan sukun.


ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتى العلا
مع الكسر قبل الها أو الياء ساكن وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا
كما بهم الاسباب ثم عليهم ال قتال وقف للكل بالكسر مكملا
SYARAH:- Apabila datang mim jamak sebelum huruf mati, semua Qurra membaca dengan mim untuk mengelak daripada bertemu dua sukun ketika wasal dengan tanpa panjang. Contoh: منهم المؤمنون وأكثرهم الفسقون

Tuesday, October 21, 2008

Ha ' kinayah

Ha’ kinayah ialah ha dhomir yang digerakkanya dengan daripada mufrad ghaib.
Terbahagi kepada 4 keadaan:

i. Berada di antara huruf yang berbaris dan huruf sukun
Contoh: له الملك

ii. berada diantara 2 hruf sukun
contoh: منه أسمه المسيح

iii. berada diantara 2 huruf yang berbaris
contoh: لتعجل به أن علينا

iv. berada di antara huruf yang sukun dan huruf berbaris
contoh: فيه هدى
Hukumnya:1. Ibn Kathir silah @ dimad dengan kadar 2 harkat semua
2. Hafs pada kalimah فيه مهانا sahaja.2) Khilaf ahli-ahli Qura pada kalimah يؤده,نؤله, نصله, نؤته,
Nama-Nama Qura : Hamzah,syu'bah dan abu amru
Jenis Bacaan : -mensukunkan ha
-mengkasrohkan ha tanpa silah
-wajah pertama seperti qolun
-mengkasrohkan ha tanpa silah
Baki qura : qolun dan hisyam


Pada kalimah فألقه اليهم

Nama-Nama Qura : Hamzah,syu'bah,abu amru dan hafs
Jenis Bacaan : Mensukunkan ha
Qolun dan Hisyam :
-Mengkasrohkan ha tanpa silah
-Wajah pertama seperti Qolun
-Mengkasrohkan ha dengan silah dan dimadkan pada mad munfasil
Baki Qura
-Mengkasrohkan ha dengan silahPada kalimah ويتقه فأولئك

Nama-Nama Qura : Abu amru,syu'bah
Jenis Bacaan : Mengkasrohkan qof dan mensukunkan ha qaulan wahidan
Kholad : baca khilaf mad dengan sukun

Hafs :
Mensukunkan qof dan mengkasrohkan ha

Pada kalimah يأته مؤمنا

Nama-Nama Qura : Susi
Jenis Bacaan : Mensukunkan ha

Qolun : Mengkasrohkan ha tanpa silah dan silah dengan kadar 2 harakat
Baki Qura :
Mengkasrohkan ha dan menyambungnya dengan kadar 2 harakat bagi qaulan wahidan


واسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا
له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشرايره حرفيه سكن ليسهلا

3) Mazhab Qura pada kalimah يرضه,يره,أرجيئه

يرضه
Nama-Nama Qura : Susi,hisyam,duri,abu amru
Jenis Bacaan :
Mensukunkan ha qaulan wahidan dengan khilaf kedua-duanya pada يرضه لكم maka dengan skun membaca Imam Addani bagi Hisyam
Hamzah,Asim, & Nafi’,Hisyam
Mendhommahkan ha tanpa silah
Baki Qura iaitu Ibnu Katsir,Ibnu Zakuan & Kisa’ie :
Mendhommahkan ha dan menyambungnya dengan kadar 2 harakat.Diikuti pula dengan Abu Amru dalam wajah kedua


Pada kalimah خيرا يره شرا يره

Nama-Nama Qura : Hisyam
Jenis Bacaan
Baki Qura

Baki Qura
-Mensukunkan ha pada 2 tempat yang disebut pada wasal dan waqaf

-Mendhommahkan ha dan menyambungnya dengan kadar 2 harakat dalam keadaan wasal
-Mensukunkan ha apabila waqaf
Pada kalimah فألقه اليهم
Nama-Nama Qura : Qolun
Jenis Bacaan : Mengkasrohkan ha tanpa silah

HIsyam :

-Wajah pertama seperti Qolun
-Mengkasrohkan ha dengan silah dan dimadkan pada mad munfasil
Baki Qura :
Mengkasrohkan ha dengan silahPada kalimah ويتقه فأولئك

Nama-Nama Qura : Abu amru,syu'bah
Jenis Bacaan : Menkasrohkan qof dan mensukunkan ha qaulan wahidan
Kholad :
Baca khilaf dengan sukun
Hafs :
Mensukunkan qaf dan mengkasrohkan ha
وعى نفر أجئه بالهمز ساكنا وفى الهاء ضم لف دعواه حرملا
وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا ريب لتو صلا


DISEDIAKAN OLEH : MUHAMMAD FADHIL BIN SHUIB 5144
BAB MAD WAL QOSOR


Makna MAD pada bahasa ialah tambah

Makna MAD pada istilah ialah memanjangkan suara dengan
Huruf MAD apabila bertemu HAMZAH atau SUKUN

Huruf MAD ada 3 iaitu:

1)Alif yang sukun sebelumnya huruf berbaris fathah
2)Wau yang sukun sebelumnya huruf berbaris dhommah
3)Ya’ yang sukun sebelumnya huruf berbaris kasrah

MAD terbahagi kepada 2 :

1)Mad Asli
2)Mad Far’i

Mad Asli ialah Mad Tabi’i yang tidak berhimpun sekali dengan HAMZAH atau SUKUN

Mad Far’I iaitu huruf Mad yang berhimpun dengan HAMZAH atau SUKUN
Terbahagi kepada 3 bahagian :

1) Mad Al-Munfasil

Huruf Mad berada pada akhir kalimah pertama dan HAMZAH pada permulaan
kalimah kedua

Hukum Mad Munfasil adalah harus dipanjangkan

Mazhab Qura’ pada Mad Munfasil :

1)QALUN dan DURI ABI AMRU baca 2 dan 4 harakat
2)SUSI dan IBNU KASIR baca 2 harakat qaulan wahidan
3)WARSH dan HAMZAH baca 6 harakat
4)BAKI QURA’ tawassut (4 atau 5 harakat)

2)Mad Muttasil

Iaitu bertemu huruf Mad dan HAMZAH dalam satu kalimah
Hukumnya wajib Mad (6 harakat)

Mazhab Qura’ pada Mad Muttasil :

1)WARSH dan HAMZAH baca 6 harakat
2)Baki Qura’ tawassut (4 atau 5 harakat)

3)Mad Badal

Dinamakan Mad Badal kerana asal kalimah ada dua HAMZAH,yang pertama berbaris
Dan yang kedua SUKUN,HAMZAH kedua ini ditukar kepada harakat mengikut jenis
Baris yang pertama

Hukumnya harus dipanjangkan

WARSH baca 2,4,6 harakat

Mad Far’i bertemu SUKUN terbahagi kepada 2 bahagian :

1. Sukun Asli
2. Sukun A’ridh (mendatang)

1) Sukun Asli

Terdapat ketika wasal dan berhenti
Dinamakan juga mad lazim
Mad lazim terbahagi kepada 2 :

1)Mad Lazim Kalimi
2)Mad Lazim Harfi

Kalimi
Takrifnya : Selepas huruf Mad terdapat sukun lazim bersambung atau waqaf dalam Satu kalimah

Ia terbahagi kepada 2 :

1. Musaqqal
2. Mukhaffaf

Musaqqal:Apabila datang selepas huruf Mad huruf yang bertasydid

Contoh : ولاالضالين

Mukhaffaf:Apabila datang selepas huruf Mad huruf yang bertanda SUKUN

Contoh : الأن
Terdapat satu tempat sahaja dalam Al-Quran (Surah Yunus)
Hukumnya : 6 harakat bagi semua Qura’

2) Sukun A’ridh

Mad yang berhenti mendatang

Hukum bacaannya 2,4,6 harakat

HARFI

Takrifnya : Pertemuan huruf Mad dengan sukun asli

Terdapat pada permulaan surah

Dengan syarat,huruf itu 3 huruf (dieja) dan terdapat
Huruf Mad di tengahnya

Contoh :السين-اللام-الكاف-القاف-النون-الصاد-الميم

Mad Lazim Harfi terbahagi kepada 2 :

1. Musaqqal
2. Mukhaffaf

Musaqqal

Selepas huruf Mad ada huruf mushaddad (diidghamkan)

Contoh : Huruf LAM dalam "الم"

Mukhaffaf

Selepas huruf Mad ada huruf sakin (tak diidghamkan)

Contoh : Huruf MIM dalam "حم"

Bagi huruf ‘AIN ada 2 wajah iaitu 4 dan 6 harakat.
*6 harakat lebih afdhal

"كهيعص" dalam Surah Maryam
"حم عسق" dalam Surah As-Syura

Huruf yang dibaca dengan 2 harakat

5 huruf – (حي طهر (

Hukum Mad Lin ada 2 jenis :

1. Mad Lin berhamzah
2. Mad Lin tanpa Hamzah

Mad Lin berhamzah iaitu datang YA’ atau WAU sukun,sebelumnya huruf yang berbaris FATHAH dan selepasnya HAMZAH,

Contoh : السوء,سوءة,شيء

(بدت لهما سوء تهما) (يو ري سو ء تكم)

Ringkasan pada kalimahسوءات bagi WARSH di atas ialah:

1. Qosor Wau serta Qosor Badal dengan kadar dua harakat
2. Qosor Wau serta Tawassut Badal dengan kadar dua harakat
3. Qosor Wau serta Mad Badal dengan kadar enam harakat
4. Tawassut Wau serta Tawassut Badal dengan kadar empat harakat

* Bersepakat Ahli Qura’ dengan WARASH mengqosorkan wau pertama yang selepas
MIM pada ( موءدة)pada surah At-Takwir dengan dua harakat bagi Warash.

*Qosor wau ( (مويلأ pada surah Al-Kahfi.

*Maksud dengan qosor wau pada tiga kalimah ini (سوءات,للمودة,مولأ) iaitu menyebut dengan wau selain mad mutlak seprti menyebut wau (فوقكم)Disediakan oleh:
NAZRUL IKHWAN (5114)

Monday, October 20, 2008

باب الهمزتين من كلمتين1;ABU AMRU mengugurkan hamzah yang pertama dari 2 hamzah qata, yang berdekatan dengan kalimah kedua yang bersambung dengan syarat,kedua dua hamzah itu mestilah sama barisnya.
Contoh;

Fathah;pada asalnya dibaca جاء امرنا,kemudian apabila digugurkan hamzah yang pertama,ia dibaca.جا امرنا.

Kasroh;pada asalnya dibaca ء انهؤلا ,kemudian apabila dibuang hmazah yang pertama,ia dibacaلا ان هؤ.

Dhommah;pada asalnya dibaca اوليا ء اولئك,kemudian apabila diisqodkan hamzah pertama,ia dibaca اوليا اولئك.

وقالون والبزي في الفنح وافقا

2;QALUN dan BAZZI bersepakat menggugurkan hamzah pertama ketika kedua duanya fathah seperti mana yang dilakukan oleh ABU AMRU.
Contoh;جا احدكم

Apabila terdapat huruf sebelumnya[hamzah kedua] ia mestilah dibaca dengan 2 wajah;

PERTENGAHAN ; 2 haraakat
QASR; 2 harkat

وقوله وفي غيره كاالياء وكاالواو سهلا

3;Pada baris kasrah dan dhommah ,QALUN dan BAZZI membaca dengan bacaan tashil.

Bagi QALUN dan BAZZI selain alif terbahagi kepada 2 iaitu;

Apabila kedua duan ya kasroh hamzah pertama ditashilkan diantara hamzah dan ya [هؤلاء ءان]

Apabila kedua duanya dhommah hamzah pertama ditashilkan diantara hamzah dan wau[اولياء اولئك]


وقوله وبا السووء الا ابدلا ثم ادغم


4;Sesetengah ulama qura’ selain dari QALUN dan BAZZI mengibdalkan [menggantikan] hamzah yang pertama kepada wau serta mengidghamkan wau yang pertama pada lafaz sebelumnya.Contohnya[باالسوء الا ما رحم apabila dibaca dengan tashil hamzah yang pertama dan menggantikan hamzah tersebut dengan wau,ia akan menjadi[باالسوو الا ما رحم .].Sesetengah daripada yang lain pula mentashilkan hamzah yang pertama diantara wau seperti mana kaedah asal QALUN dan BAZZI pada huruf hamzah yang kedua duanya kasroh [ ء ءالا]pada dua wajah;

Qasr ;2 harakat
Pertengahan;2harakat

ومعنى وفيه خلاف عنهما ليس مقفل

5;Tidak ada khilaf yang meringankan pada lafaz tersebut [باالسؤء ءالا مارحم],bagi QALUN dan BAZZI,mereka menutup dan menyimpannya,bahkan ia tersebar apabila membukanya dalam kitab qiraat,

WARSH dan QUNBUL pada huruf hamzah yang kedua duanya bersepakat baris didalam dua kalimah kepada tiga jenis dengan dua wajah bacaan;

;Tahqiq hamzah pertama dan tashil hamzah kedua;
Fathah diantara hamzah dan alif
Kasroh diantara hamzah dan ya
Dhommah diantara hamzah dan wau
;Tahqiq hamzah pertama kemudian ibdal hamzah kedua dengan huruf mad yang sesuai daripada jenis baris yang sebelumnya.
Fathah kedua dua dan ibdal kepada alif
Kasroh kedua dua dan ibdal kepada ya
Dhommah kedua dua dan ibdal kepada wau

Apabila selepas hamzah kedua itu ada huruf sukun maka selepas diibdalkan huruf mad kemudian dimadkan dengan kadar bacaan 6 harakat[جاء امرنا]

Apabila huruf selepasnya berbaris ,maka ia dimadkan huruf mad yang diibdalkan dengan hamzah kedua dengan kadar 2 harakat[جاء احدكم المو]
هذا ان لورش في هؤلا ء ءان ثلاثة اوجه وهي ونخلص من

6;Bagi WARSH pada[ هؤلاء ءان ]terbahagi kepada tiga wajah bacaan;
Tashil hamzah yang kedua baina baina .
Ibdalkan hamzah dengan huruf mad yang dimadkan dengan kadar 6 harakat
Mengibdalkan hamzah kepada ya yang berbaris kasroh.

وله في على البغاء اربعة اوجه

Pada lafaz[ نعلى البغا ء ءا ارد ] WARSH membaca dengan empat wajah bacaan;
Tiga wajah pertama sama seperti lafaz [هؤلاء ءان]
Ibalkan kedua dua huruf mad kemudian dimadkan dengan kadar 2 harakat.


ولورش في لنبى ءان ارد في سورة الاحزاب ثلاثة اوجه

7;Pada kalimah[للنبي ءا ن ار اد ] dalam surah AlAhzab,WARSH membaca dalam tiga wajah bacaan ;
Mentahqiqkan hamzah pertama kemudian tashilkan hamzah kedua baina baina .
Mentahqiqkan hamzah pertama dan ibdalkan hamzah yang kedua kepada ya yang
Dimadkan dengan kadar 6 harakat .
Mentahqiqkan hamzah yang pertama da ibdalkan hamzah kedua kepada ya .


8;Pada kalimah [من النسا ء ءان اتقيتن],WARSH dan QUNBUL membaca dalam tiga wajah yang disebut pada[ ءان ارادللنبي ]kecuali pada wajah ketiga iaitu huruf ya yang dimadkan dengan kadar 2 harakat menjadikan nun berbaris kasrah dipendekkan apabila bertemu dua sukun yang berbaris,

9;NAFI’ ,IBNU KATHIR dan ABU AMRU bersepakat membaca hamzah kedua dengan tashil didalam dua keadaan iaitu;
Hamzah yang pertama dibaca fathah,manakala hamzah kedua dibaca kasroh ,dan tashilkan hamzah kedua juga [تفي ءالى]. hamzah yang kedua dibaca seakan akan huruf ya.
Hamzah pertama dibaca fathah manakala hmzah kedua dibaca dhommah..Hamzah yang kedua boleh dibaca tashil juga [جاء امة].Bacaan hamzah yang kedua itu seakan akan huruf wau.

Selain daripada itu,NAFI’,IBNU KATHIR dan ABU A’MRU juga bersepakat untuk menggantikan yang kedua dalam dua keadaan iaitu ;
A;apabila hamzah yang pertama berbaris dhommah,manakala hamzah yang kedua berbaris fathah[السفهاء الا],maka ,NAFI’,IBNU KATHIR dan ABU A’MRU membacanya dengan menggantikan hamzah yang kedua dengan huruf wau.
B;apabila hamzah yang pertama berbaris kasroh , manakala hamzah yang kedua berbaris fathah[من السماء اوئتنا]maka NAFI’ ,IBNU KATHIR dan ABU A’MRU membacanya dengan mengibdalkan hamzah yang kedua itu dengan huruf ya.
Cara mereka mengibdalkan nya adalah dengan mengikut baris hamzah yang sebelumnya.


C;apabila hamzah yang pertama dhommah,manakala hamzah yang kedua berbaris kasroh ; [يشاء الى ] ;[الملاء ءاني] cara bacaannya mempunyai dua wajah ;
1;Ia dibaca secara tashil , cara bacaannya seakan akan hamzah dan ya.
2;di baca cecara ibdal iaitu ,menggantikan hamzah yang kedua dengan huruf
Wau,

Baki QURRA’ selain daripada NAFI’ ,IBNU KATHIR ,dan ABU AMRU membaca secara tahqiq iaitu menjelaskan atau menyatakan kedua dua huruf hamzah tersebut [bacaannya seperti bacaan asal]

DISEDIAKAN OLEH : MUHAMMAD FIDA’IY BIN ZAINAL ABIDIN
BAB IZHAR DAN IDGHAM


Dikehendaki idgham disini ialah igham soghir
Idgham soghir ialah huruf yang awal sakin dan huruf yang kedua berharkat

Kalimah yang akan disebut akan menerangkan hukum izhar dan idgham
Kalimah tersebut ialah

إ ذ ، قد ، تأ التأ نيث ، هل بل
Bab wakaf pada tulisan yang tertulis dalam mushaf


- Sesungguhnya kuffiuun iaitu ASIM,HAMZAH,KISAI,ABU AMRU DAN NAFIQ,mereka mengambil berat tulisan mushaf usmani ketika wakaf atas kalimat quran dalam 2 keadaan iaitu pilihan dan daruri

- Disunatkan waqaf seperti demikian itu(ikhtiari dan daruri) pada tulisan mushaf bagi ibnu kasir dan ibnu amir dan qurra yang 7 berselisih daripada demikian itu(iktiari dan daruri)

-Apabila ta tanis ditulis dalam mushaf selain ta marbutoh yakni ta yang difathahkan maka ibnu kasir,abu amru dan kisai mewakafkan ke atas ta yang difathahkan itu dengan ha ,manakala baki qurra wakaf dengan ta sebagaimana tulisan


-sesungguhnya ha tat anis datang dengan tulisan ta yang difathahkan pada 13 kalimah

- 1- (رحمت)
- 2 – (نعمت)
- 3 – (سنت)
- 4 – (وامرأة لوط)syarat lafaz ini mesti disandarkan kepada lelaki iaitu suami perempuan tersebut
- 5 – (بقيت)
- 6 – (قرت عين )
- 7 – (فطرت)
- 8 – (شجرت الزقوم )
- 9 – (لعنت الله)
- 10 –(جنت النعيم)
- 11 – (ابنت عمران)
- 12 – (ومعصيت الرسول)
- 13 – (وتمت كلمت ربك الحسنى على بنى إسرءيل)
BAB WAQAF DI AKHIR KALAMWaqaf

-Dari segi bahasa –menahan
-Dari segi istilah – memutuskan suara dari bacaan untuk bernafas seketika dengan niat meneruskan bacaan

-Asal waqaf ialah mengsukunkan huruf yang dihentikan kepadanya
- Maka tiada harakat selepas mengsukunkan huruf yang waqaf
Di sisi abu Amru dan kufiuna – pendapat yang hassan dalam mengelokkan waqaf mereka ialah dengan raum dan ishmam

Kebanyakkan ahlul ada mereka mengambil raum dan ishmam
Bagi baki qurra iaitu NAFIQ,IBNU KASIR,DAN IBNU AMIR- mereka memilih dan mengharuskan dan tidak mengembalikan dengan demikian itu nas daripada mereka

TAKRIF RAUM- melemahkan suara dengan harakat huruf yang dibentuk
Denganya dalam keadaan sambung ketika waqaf sehingga
hilang kebanyakkan suaranya(harakat)

Tidak diambil raum melainkan dengan musyafahah dan talaqqi dan diambil raum itu dari sheikh- sheikh yang mahir

TAKRIF ISHMAM- menghimpunkan dua bibir dalam keadaan muncung
Sebutan huruf yang akhir daripada kalimah dengan
Tanpa suara dan dengan tanpa rehat

Raum – memberi faedah kepada orang yang melihat dan orang yang mengikuti bacaan kamu
Dan tidak memberi faedah kepada orang yang buta

-Sesungguhnya raum terletak dalam kalimah yang majrur dan dikasrohkan
-Tidak mengharuskan seorang pun dari qurra memasukkan raum dan
Ishmam dalam kalimah yang mansub dan difathahkan
- satu pendapat dari imam-imam nahu sesungguhnya mereka mengharuskan memasukkan raum dan ishmam dalam 3 harakat iaitu dommah fathah dan kasroh
باب دوا همزه دالم ساتو كليمه
وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا
وقل ألفا عن اهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا
الشرح : افبيلاا برهمفون دوا همزه قطع دالم ساتو كليمه:
فرتام : همزه فرتام برباريس ( -َ ) دان همزه كدوا ( -َ ). خنتوه : ءَأَنذرتهم.
كدوا : همزه فرتام برباريس ( -َ ) دان همزه كدوا (-ِ ). خنتوه : أَئِذا.
كتيضا : همزه فرتام برباريس (-َ ) دان همزه كدوا (-ُ ). خنتوه : أَؤُنبئكم.
أهل سما (نافع، ابن كثير دان أبوعمرو ) ممباخ دغن منتسهيلكن همزه يغ كدوا:
-تسهيل ( -َ ) دانترا همزه دان اليف. خنتوه : ءَأَنذرتهم.
-تسهيل ( -ِ ) دانترا همزه دان ياء. خنتوه : أَئِذا.
-تسهيل ( -ُ ) دانترا همزه دان واو. خنتوه : أَؤُنبئكم.
هشام ممباخ دغن تسهيل دان تحقيق فد همزه يغ برباريس ( -َ ) كدوا-دوا.
بركات اهلي مصريون، ورش ممباخ دغن إبدال همزه كدوا كفد حروف مد قدر انم حركة، فد همزه يغ برباريس ( -َ ) كدوا-دوا. خنتوه : ءآنذرتهم.
بركات اهلي بعداد، ورش ممباخ دغن تسهيل بين بين فد همزه يغ برباريس ( -َ ) كدوا-دوا.
باقي القراء ممباخ دغن تحقيق فد كتيض-تيض جنيس باريس داتس.

وحققها في فصلت صحبة ءأع جمي والاولى أسقطن لتسهلا
الشرح : فد لفظ { ءاْعجمي وعربي } دالم سورة فصلت:
حمزه، كسائي، شعبة ممباخ دغن منتحقيق همزه يغ كدوا.
هشام ممباخ دغن أسقط همزه يغ فرتام. خنتوه : أَعْجمي وعربي.
باقي القراء ( نافع، ابن كثير، أبو عمرو، ابن ذكوان دان حفص ) ممباخ دغن تحقيق همزة فرتام دان تسهيل همزه كدوا.
واجه لاءين، ورش ممباخ إبدال همزه كدوا كفد حروف مد دغن قدر انم حركة.

وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا
الشرح : فد لفظ { أذهبتم طيبتكم } دالم سورة الأحقاف.
ابن عامر دان ابن كثير ممباخ دغن تمبه همزه.
( أ ) ابن كثير ممباخ دغن دوا همزه، تحقيق همزه فرتام دان تسهيل همزه يغ كدوا.
( ب ) هشام ممباخ دغن دوا همزه، همزه فرتام تحقيق دان همزه كدوا تسهيل اتو تحقيق.
( ج ) ابن ذكوان ممباخ دوا همزه، تحقيق فد كدوا-دوا همزه.
( د ) باقي القراء ممباخ دغن ساتو همزه.

وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا
الشرح :فد لفظ { أن كان ذامال وبنين } دالم سورة القلم:
حمزة، شعبة دان ابن عامر ممباخ دغن تمبه همزه. خنتوه : ءأن كان.
( أ ) حمزة دان شعبة ممباخ دغن دوا همزة، تحقيق كدوا-دوا همزة.
( ب ) ابن عامر ممباخ دغن دوا همزة، تحقيق همزة فرتام دان تسهيل همزة كدوا.
( ج ) باقي القراء ممباخ دغن ساتو همزة.

وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا
الشرح : فد لفظ { أن يؤتى أحد مثل مآ أوتيتم } دالم سورة آل عمران:
ابن كثير ممباخ دغن منمبه همزة. خنتوه : ءأن يؤتى. منتحقيق همزة فرتام دان منتسهيل همزة كدوا.
باقي القراء ممباخ دغن ساتو همزة.

وطه وفي الأعراف والشعرا بها ءآمنتم للكل ثالثا أبدلا
وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا
وفي كلها حفص وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا
الشرح : لفظ { ءآمنتم } فد تيض تمفت:
فرتام : { قال فرعون ءامنتم به } دالم سورة الأعراف.
كدوا دان كتيض : { قال ءامنتم له } دالم سورة طه دان سورة الشعراء.
اتفق القراء ممباخ دغن إبدال همزة كتيض كفد اليف.
( أ ) حمزة، كسائي دان شعبة منتحقيق كدوا-دوا همزة فد تيض تمفة داتس.
( ب ) قنبل ممباخ دغن أسقط همزة فرتام فد سورة طه. خنتوه : ءآمنتم.
قنبل ممباخ دغن تحقيق همزة فرتام دان تسهيل همزة كدوا فد سورة الشعراء، دان إبدال همزة فرتام بسرتا تسهيل همزة كدوا كتيكا وصل فد سورة الأعراف.
كتيكا وقف فد كليمة ( فرعون )، ممولاكن بخاءن دغن كليمة ( آمنتم ) تحقيق همزة فرتام دان تسهيل همزة كدوا.
فد لفظ { وإليه النشور وأمنتم } دالم سورة الملك، قنبل ممباخ دغن أبدال همزة فرتام كفد واو دان تسهيل همزة كدوا.
كتيكا وقف فد كليمة ( النشور )، ممولاكن بخاءن دغن كليمة (ءأمنتم ) تحقيق همزة فرتام دان تسهيل همزة كدوا.
( ج ) حفص ممباخ دغن أسقط همزة يغ فرتام فد تيض تمفت داتس.
مرواية دغن ممباخ ساتو همزة، دفنجغكن قدر دوا حركة. خنتوه : آمنتم.
( د ) باقي القراء ( نافع، البزي، أبو عمرو دان ابن عامر ) ممباخ دغن تحقيق همزة فرتام دان تسهيل همزة كدوا.

وإن همزة وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا
فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلآن مثلا
الشرح : افبيلا ترلتاق همزة وصل دانترا لام تعريف يغ ماتي دان همزة قطع، مك سموا القراء ممباخ دغن إبدال همزة وصل
كفد حروف مد، قدر بخائن انم حركة.
هاروس تسهيل همزة وصل بين بين بسرتا قصر باضي سموا القراء فد انم تمفت:
{ آلذكرين } دوا تمفت فد سورة الأنعام.
{ آلآن } دوا تمفت فد سورة يونس.
{ آلله أذن لكم } ساتو تمفت فد سورة يونس.
{ آلله خير أما يشركون } ساتو تمفت فد سورة النمل.
فد لفظ { قال موسى ما جئتم به السحر } دالم سورة يونس، خصوصكن باضي أبو عمرو دغن دوا واجه بخائن:
فرتام : ممباخ دغن انم حركة.
كدوا : ممباخ دغن تسهيل بسرتا قصر.

ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ وقبل الكسر خلف له ولا
الشرح : مماسوقكن اليف دانترا دوا همزة دغن قدر دوا حركة يغ برباريس:
فرتام : كدوا-دوا همزة برباريس فتحة.
كدوا : همزة فرتام برباريس فتحة دان همزة كدوا برباريس كسرة.
قالون دان أبو عمرو ممباخ دغن إدخال قولا واحدا فد كدوا-دوا جنيس باريس داتس.
هشام ممباخ دغن إدخال قولا واحدا فد همزة يغ برباريس فتحة كدوا-دوا.
إدخال اتو عدم إدخال فد دوا همزة يغ برباريس فتحة دان كسرة.
باقي القراء عدم الإدخال قولا واحدا.

وفي سبعة لاخلف عنه بمريم وفي حرفي الأعراف والشعرا العلا
أءنك أئفكا معا فوق صادها وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا
الشرح : هشام مماسوقكن اليف دانترا همزة يغ برباريس فتحة دان همزة يغ برباريس كسرة فد توجوه تمفت تنفا خلاف:
فرتام : { أَءِذا مامت } دالم سورة مريم.
كدوا : { أَئِنكم لتأتون الرجال } دالم سورة الأعراف.
كتيض : { أَءِن لنا لأجرا } دالم سورة الأعراف.
كامفت : { أَءِن لنا لأجرا } دالم سورة الشعراء.
كليما : { أَءِنك لمن المصدقين } دالم سورة الصافات.
كأنم : { أَءِفكا ءالهة } دالم سورة الصافات.
كتوجوه : { قل أَءِنكم لتكفرون } دالم سورة فصلت. تسهيل همزة كدوا بخلاف فد اين موضع.

وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا
الشرح : لفظ { أَءِمة } فد ليما سورة:
هشام مماسوقكن اليف دغن قدر دوا حركة دانترا دوا همزة فد تمفت كليما.
الداني على أبي الفتح فارس ممباخ دغن مماسوقكن همزة.
طاهر بن غلبون ممباخ دغن تنفا مماسوقكن همزة.
أهل سما ( نافع، ابن كثير دان أبو عمرو ) ممباخ دغن منتسهيلكن همزه كدوا فد تمفت كليما.
باقي القراء ممباخ دغن تحقيق كدوا-دوا همزة.
فرتام : { فقتلوا أَءِمة الكفر } دالم سورة التوبة.
كدوا : { وجعلنهم أَءِمة يهدون بأمرنا } دالم سورة الأنبياء.
كتيض : { ونجعلهم أَءِمة } دالم سورة القصص.
كأمفت : { وجلنهم أَءِمة يدعون إلى النار } دالم سورة القصص.
كليما : { وجلنهم منهم أَءِمة يهدون بأمرهم } دالم سورة السجدة.

ومدك قبل الضم لبي حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا
الشرح : مماسوقكن اليف اتو تيدق دانترا دوا همزة، همزة فرتام برباريس فتحة دان همزة كدوا برباريس ضمة. خنتوه : أَؤُنبئكم:
هشام دان أبو عمرو ممباخ دغن دوا واجه:
فرتام : إدخال.
كدوا : عدم الإدخال.
قالون ممباخ دغن إدخال قولا واحدا.
باقي القراء ممباخ دغن تنفا إدخال قولا واحدا.

وفي آل عمران رووالهشامهم كحفص وفي الباقي كقالون واعتلا
الشرح : فد لفظ { قل أَؤُنبئكم } دالم سورة آل عمران:
ستغه أهل الأداء عن هشام ممباخ دغن تحقيق كدوا-دوا همزة تنفا مماسوقكن اليف دانترا دوا همزة، سفرتي حفص.
لفظ { أَءُنزل } دالم سورة ص دان لفظ { أَءُلقى } دالم سورة القمر، ممباخ دغن تسهيل همزة كدوا بسرتا إدخال اليف سلفس همزة كدوا، سفرتي قالون.
باضي هشام فد تيض كليمة دباوه ادا دوا واجه بخائن:
فرتام : تحقيق كدوا-دوا همزة بسرتا إدخال دان عدم الإدخال فد لفظ { أَؤُنبئكم } { أَؤُنزل } { أَؤُلقي }.
كدوا : تحقيق دغن تيدق إدخال فد لفظ { أَؤُنبئكم }. تسهيل همزة كدوا بسرتا إدخال ألف سبلوم همزة كدوا فد
لفظ { أَؤُنزل } { أَؤُلقي}.

والله أعلم...
DISEDIAKAN OLEH : MUHAMMAD HAFIZ SHAHABUDIN 5112
Bab ya- ya yang ditambah(YA ZAWAID)Ya yang ditambah ialah ya-ya yang berda di hujung yang ditambah dalam resam usmani

Perbezaan ya-ya zawaid(ya yang ditambah)dengan ya –ya idofah(ya yang disandarkan) ada 4 perbezaan

Perbezaan tersebut ialah


1- ya zawaid terletak pada ISIM-ISIM pada FEEL-FEEL dan tidak terletak
pada huruf
berbeza dengan ya idofah yang terletak pada ISIM,FEEL.DAN HURUF

2- ya- ya zawaid dibuang daripada resam usmani
Berbeza dengan ya idofah sesunguhnya ya idofah tetap pada mushaf usmani


3- perbezaan pada ya- ya zawaid ialah rumah iaitu di antara hazaf dan tetap
Adapun ya idofah maka perbezaan pada ya idofah tersebut ialah rumah
Diantara fathah dan sakin

4- ya –ya zawaid adalah asli
Sesunguhnya dinamakan zaidah kerana zaidah itu tidak ditulis dalam mushaf
HURURUF (ZAL) PADA KALIMAH (IZ)

1 – نعم إذتمشت زينب صال دلها سمى جمال واصلا من توصلا
2 – فإظهارها أجرى دوام نسيمها وأظهرريا قوله واصف جلا
3 – وأدغم ضنكا واصل توم دره وأدغم مولي وجده دائم ولا
Mengidghamkan huruf ‘zal’(الذال) pada kalimah ‘iz’(إذ) atau mengizharkan hanya kepada 6 huruf sahaja, ia berada di awal kalimah dan berada selepas huruf ‘zal’(الذل).
{إتمشى أختك{التاء
{وإذزين لهم الشيطن{الزاى
{وإذصرفناإليك{الصاد
{إذ دخلوا عليهم{الدال
{لولا إذسمعتموه{السين
{وإذ جعلنا البيت{الجيمPerselisihan pendapat ahli Qura’ megenainya;

1 . Imam nafi’ , Ibnu Kasir , dan A’sim bersepakat dengan mengizharkan huruf ‘zal’(الذال) pada kalimah ‘iz’إذ)) apabila bertemu dengan 6 huruf tersebut.
2 . Imam Khalad dan Imam Kisa’ie bersepakat dengan mengizharkan huruf ‘zal’(الذال) apabila bertemu dengan huruf ‘jim’(الجيم) sahaja dan mengidghamkam pada huruf.
3 . Imam Khalaf mengidghamkan huruf ‘zal’(الذال) pada kalimah ‘iz’(إذ) apabila bertemu dengan huruf ‘ta’(التأ) dan ‘dal’(الدال) dan menizharkan pada selain dari huruf tersebut.
4 . Imam Ibnu Zakuan mengidghamkan huruf ‘dal’(الدال) pada kalimah ‘iz’(إذ) apabila bertemu dengan huruf ‘dal’(الدال) dan mengizharkan pada selain dari huruf tersebut. Imam Abu dan Hisham mengidgham kesemua huruf apabila beteu dengan huruf ‘zal’(الذال).
DISEDIAKAN OLEH : MUHD KAMIL BIN TAJUDIN
BAB IDGHAM 2 HURUF YANG BERDEKATAN DAN HURUF YANG SEJENIS DALAM 1 KALIMAH DAN DALAM 2 KALIMAH


Apabila dua huruf yang berdekatan yang berharkat dalam 1 kalimah maka sesunguhnya susi mengidghamkan kaf ke dalam qaf dengan 2 syarat

- 2 syarat tersebut ialah

--sebelum qaf wujud huruf yang berharkat
--selepas kaf wujud mim jamak

Contoh – يرزقكم , ميثقكم

Maka susi menidghamkan qaf ke dalam kaf sebagai satu idgham yang sempurna dan susi mentuturkan sebagai kaf yang bertasydid
Dan tidak terzahir sifat istila huruf qaf.

Apabila hilang salah satu dari 2 syarat yang disebut maka wajib izhar
Bagi setiap qurra

Contoh bagi kalimah yang hilang syarat yang awal- datang sebelum huruf qaf itu sukun
- ميثاقكم
- فوقكم


Contoh bagi kalimah yang hilang syarat kedua – tidak wujud mim jamak selepas huruf kaf
-نرزقك
-خلقك

Susi mendatangkan 2 wajah iaitu lafaz izhar dan idgham pada lafaz
-( عسى ربه إن طلقكن ) في سورة التحريم

Sebab izhar ialah kerana tiada mim jamak selepas kaf
Sebab idgham ialah kerana wujud nun niswah yang bertasydid selepas kaf
BAB HAMZAH MUFRAD

Dalil assyatibi:

إذا سكنت فاء من الفعل همزة
فورش يريها حرف مد مبدل


-Hamzah mufrad ialah hamzah yang tidak bertemu dengan mana--mana hamzah
-kaedah asas bagi imam warsh ialah mengibdalkan hamzah sakinah
-syarat untuk mengibdalkan hamzah sakinah ialah hamzah sakinah mesti terletak di tempat fa kalimah
-Sekiranya diwazankan hamzah sakinah dengan kalimah
يفعلون- يؤمنون,dan hamzah sakinah datang di tempat fa kalimahيؤمنون) (maka warsh mengibdalkan hamzah sakinah tersebut misalnya;
يؤمنون- يومنون


-Warsh mengibdalkan hamzah sukun mengikut baris sebelumnya

-Apabila fathah sebelumnya diibdalkan kepada alif,misalnya-
تألمون- تالمون
-Apabila sebelumnya Dhommah diibdalkan kepada wau,misalnya:
المؤمنون - المومنون
-Apabila sebelumnya kasrah diibdalkan kepada ya misalnya:
الذي أؤ تمن- الذي ايتمن


Dalil assyatibi:

سوى جملة لإيواء

ً-Warsh mengecualikan untuk mengibdalkan hamzah sakinah pada lafaz لإيواء
-Kalimah musytaq yang dikecualikan dari ibdal ada 7 kalimah
kalimah tersebut ialah
مأوٰيهم)(مأويٰٰكم)(فاووا)(تؤوي)(تؤويه)(مأويٰٰٰه)(المأوى)
-Warsh mengecualikan untuk mengibdalkan hamzah pada kalimah musytaq kerana asal kalimah musytaq iaitu lafaz لإيواء tidak wujud dalam al quran


Dalil assyatibi:
والواو إن تفتح إن أثر الضم

-Warsh mengibdalkan hamzah yang fathah selepas baris dhommah misalnya:
(مؤجلا)- (موجلا)(يؤيد- يويد)
ً-Wars tidak mengibdalkan -
-Hamzah sakinah di tempat ain kalimah misalnya:(فؤادك)
-Hamzah sakinah yang didommahkan selepas baris fathah misalnya(تؤزهم)


Dalil assyatibi:
ويبدل للسوسي كل مسكن
من الهمز مدغير مجزوم أهملا

-ahli ad’da dari susi mengibdalkan setiap hamzah yang sakin
- Di tempat fa kalimah (تألمون- تالمون)
-Di tempat ain kalimah(البأس- الباس)

-Di tempat lam kalimah(فادّارأتم)

Dalil assyatibi:

تسؤ و نشأ ست وعشر يشأ ومع
يهي وننسأها ينبأ تكملا


-Ahlul ada dari susi mengecualikan untuk mengibdalkan 5 jenis hamzah sakin

1-Apabila hamzah sukun alamat jazam
-Dalam jenis ini terdapat 6 lafaz yang kesemuanya adalah feel mudoriq yang dijazamkan
LAFAZ-1(تسؤ) pada 3 tempat
-(تسؤهم) dalam surah attaubah dan ali imran
- (إن تبدلكم تسؤهم) dalam surah al maidah
LAFAZ-2(نشأ)pada 3tempat
-(إن نشأ ننزل عليهم)dalam surah assyuara
-(إن نشأنخسف بهم)dalam surah saba
-(وإن نشأ نغرقهم)dalam surah yassin
LAFAZ-3(يشأ)pada 10 tempat
-(إن يشأ يذهبكم)berulang-ulang lafaz ini dalam surah annisa al an’aam, ibrahim dan fatir
-(إن يشأ يسكن الريح )(فإن يشإ الله يختم على قلبك)2 tempat dalam surah assyuara
-(إن يشأ يرحمكم أو إن يشأيعذكم)2 tempat dalam surah isra
-(من يشإ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صرط مستقيم) 2 tempat dalam surah al an,aam

!!-peringatan hamzah yang dibariskan dengan kasrah pada(يشإالله يضلل )dan(فإن يشاءالله) adalah kerana untuk mengelak dari bertemu dua sakin dan tidak zahir sukunnya pada 2 tempat ini melainkan ketika waqaf.

LAFAZ-4(يهئ) pada(ويهئ لكم)dalam sura kahfi
LAFAZ-5(ننسأها)pada(ما ننسخ من ءا ية أو ننسها)dalam surah al baqarah
LAFAZ-6(ينبأ)pada(أم لم ينأ بما في صحف موسى)dalam surah annajmi

Dalil assyatibi:

وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع
وأرجيءمعا واقراء أثلاثا فحصلا

2-Apabila hamzah sukun bagi bina
-Dalam jenis ini terdapat 11 kalimah yang semuanya adalah feel amar yang dibina atas sukun.
1-(وهئ لنا) surah kahfi
2-(أنبئهم بأ سماءىهم) surah al-baqarah
3-(نبئنا بتأ ويله)surah yusuf
4-(نبئ عبادي)surah al hijr
5-(ونبئهم عن ضيف إبرهيم)surah al hijr
6-(ونبئهم أن الماء )surah al qamar
7/8-(أرجئه)dalam surah Al-aa’raf dan assyuara
9-(إقرأ كتبك)surah al isra
-10/11(إقرأ باسم ربك)) (إقرأوربك الأكرم2 tempat dalam surahAl-alaq

Dalil assyatibi:

وتؤوي وتؤويه أخف بهمزة
ورئيا بترك الهمز يشبه الإمتلا

3-Apabila susi menyebut dengan hamzah yang tahqiq itu lebih mudah dari menyebut dengan hamzah yang yang diibdalkan
- Dalam jenis ini, terdapat 2 kalimah
-(وتئوى إليك من تشاء)dalam surah al ahzab
-(وفصيلته التى تئويه)dalam surah al maa’rij


4-kalimah(أحسن أثثا ورءيا)--Sebab susi tidak mengibdalkan hamzah sakin dalam kalimah ini adalah kerana kalau diibdalkan hamzah sakin akan membawa kepada kekeliruan dan kesamaran pada maknanya.
-kalau diibdalkan hamzah kepada ya sakinah kemudian diidghamkan ya yang ganti daripada hamzah kepada huruf ya yang kedua أحسن أثثا وييا jadi وريّ maka makna kalimah وريّ membawa kesamaran dan kalimah وريّ menyerupai kalimah (الّريّ) yang menunjukkan makna perut dipenuhi dengan air
-Makna tersebut(perut dipenuhi dengan air) tidak dikehendaki di sini tetapi makna yang dikehendaki adalah daripada lafaz (رئيا) yang diambil daripada kalimah(الرؤية)makna kalimah ini(رئيا) ialah mata melihat kepada keadaan yang baik dan pemandangan yang indah
- kerana membawa kesamaran dan kekeliruan pada makna yang menyebabkan susi meriwayatkan kalimah ini dengan tahqiq hamzah.
-susi meriwayatkan kalimah ini dengan tahqiq hamzah untuk menunjukkan atas makna yang dikehendaki iaitu melihat kepada keadaan yang baik dan pemandangan yang indah.

Dalil assyatibi:

ومؤصدة أوصدت يشبه كله
تخيره أهل الأداء معللا

5-kalimah(مؤصدة)
-kalimah ini datang dalam 2 surah iaitu surah al balad dan humazah
-susi mentahqiqkan hamzah dalam kalimah (مؤصدة)pada 2 tempat yang disebut
-Asal kalimah (مؤصدة)ialah (أأصدت)iaitu mahmuz fa
-Diibdalkan hamzah yang kedua(أأصدت) kepada alif
-Kalimah tersebut menjadi (اصدت)
-Ini adalah pendapat imam ِِِAbu Amru ,susi mentahqiqkannya kerana mengikut sheikhnya iaitu imam Abu Amru
-sekiranya diibdalkan hamzah (مؤصدة)menjadi (موصدة)orang akan akan menyangka sesungguhnya kalimah(موصدة) dari feel muktal fa atas wazan أفعل - rujuk tasrif di bawah
-Madi-asal kalimah(أوصد ت)mudoriq(توصد )terus kepada isim maful(موصدة)
-Sedangkan yang dikehendaki disini adalah feel mahmuz fa atas wazan أفعل –rujuk tasrif dibawah
-Madi-asal kalimah (اصد ت)mudoriq(تؤصد)terus kepada isim maful(مؤصدة)
(موصدة)-ibdal-(مؤصدة)

Dalil assyatibi:

وبارئكم باالمهمز حال سكونه
وقال ابن غلبون بياء تبدل

-Susi mentahqiqkan hamzah dalam keadaan hamzah tersebut sukun pada lafaz (بارئكم) pada 2 tempat dalam surah al baqarah

Dalil assyatibi;

وولاه في بئر وفي بئس ورشهم

-Susi bersepakat bersama warsh untuk mengibdalkan hamzah(بئر)pada(وبئر معطلة) kepada ya mad dalam surah al haj
-kalimah tersebut menjadi(وبيرمعطلة)
-Demikian juga pada lafaz(بئس)susi bersama warsh sepakat untuk ibdal hamzah kepada ya mad dimana sahaja lafaz (بئس)datang dalam al quran
- وبئس القرار - ولبئس المهاد-contoh

Dalil assyatibi:
وفي الذئب ورش والكسائي فأبدلا

-Warsh,kisai,dan susi bersepakat untuk mengibdalkan hamzah kepada ya mad pada lafaz(الذئب)dalam 3 tempat dalam surah yusuf
1 وأخا ف أن يأكله الذئب
لئن أكله الذئب 2
فأكله الذئب 3
-Baki qurra membaca dengan tahqiq hamzah pada ketiga-tiga kalimah tersebut

Dalil assyatibi:
وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة

- syukbah dan susi bersepakat untuk mengibdalkan hamzah yang pertama kepada wau pada kalimah:
- Makrifah(اللؤلؤ)
- Nakirah(لؤلؤ)
- Maka lafaz(اللؤلؤ)menjadi(اللولؤ)
- Baki qurra membaca dengan tahqiq hamzah pada(اللؤلؤ)makrifah dan nakirah(لؤلؤ)

Dalil assyatibi
ويالتكم الدوري والإبدال يجتلي

Duri Abu amru meriwayatakan dengan menambah hamzah sakin yang tahqiq pada lafaz dalam surah al-hujurat (لا يا لتكم من أعملكم شيئا)
Maka kalimah tersebut di sisi duri Abu Amru ialah(لايأ لتكم )
Susi meriwayatkan dengan mengibdalkan hamzah sakinah kepada alif
Maka kalimah tersebut di sisi susi ialah(يالتكم)
- Baki qurra membaca tanpa hamzah

Dalil assyatibi:
وورش لئلا

ًً-Warsh mengibdalkan hamzah(لئلا)kepada ya yang difathahkan pada 3 tempat
1-(لئلا يكون للناس عليكم حجة)dalam surah al baqarah
2-(لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)dalam surah annisa
3-(ائلا يعلم أهل الكتتب)dalam surah al-hadid

-Maka warsh meriwayatkan lafaz(لئلا)kepada (ليلا) dalam 3 tempat yangdisebut


Dalil assyatibi:
والنسئ بيائه وأدغم في يا النسئ فثقلا

(إنما النسئ زيا دة في الكفر )- -warsh mengibdalkan hamzah sakin (النسئ)kepada ya kemudian mengidghamkan kepada ya yang sebelum hamzah(النسئ)
-Maka kalimah tersebut menjadi ya yang bertasydid:
(إنما النسىّ زيادة في الكفر)
-Baki qurra membaca dengan tahqiq hamzah pada(لئلا)dalm 3tempat yang disebut
-Demikian juga pada lafaz(النسئ)dalam surah at-taubah


Dalil assyatibi:
وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم
إذا سكنت عزم كادم أوهلا

Bait ini menerangkan kaedah yang wajib bagi setiap qurra
-Kaedah tersebut ialah apabila datang 2 hamzah dalam 1 kalimah dan yang kedua daripadanya itu sakin
-Maka diibdalkan hamzah yang kedua itu kepada huruf mad iaitu huruf dari jenis harakat apa sebelumnya
misalnya:
-Jika sebelumnya fathah diibdalkan kepada alif(أأدم)-(ادم)
-Jika sebelumnya dhommah diibdalkan kepada wau(وأؤتوا)-(وأوتو)
-Jika sebelumnya kasroh diibdalkan kepada ya(إئمانا)-(إيمانا)

Disediakan oleh:MOHD AIZZUDDIN BIN ABDUL RAZAK 5100

Sunday, October 19, 2008

Bab mazhab qurra pada ya yang disandarkan

-Ya idofah ialah ya tambahan daripada asal kalimah
-Tidak terletak ya idofah itu di tempat lam kalimah
- Alamat ya idofah ialah tempat yang boleh meletakkan huruf kaf domir dan
Ha domir di tempat ya idofah misal : (طرني) – (فطرك)

-Apabila ya terletak di tempat lam kalimah maka ya tersebut tidak termasuk dalam ya idofah missal : (الداعي)

Ya idofah terbahagi kepada 6 bahagian

1 – Ya idofah terletak sebelum hamzah qotoq yang difathahkan
- bahagian ini ada 99 tempat di dalam al quran misal
(إني أخاف)

2 – Ya idofah terletak sebelum hamzah qotoq yang dikasrohkan
- Bahagian ini ada didalam al quran pada 52 tempat misal
(وحزني إلي الله)

3 – Ya Idofah terletak sebelum hamzah qotoq yang didommahkan
- Bahagian ini ada 10 tempa di dalm al quran misal
(إنى أمرت )

4 – Ya idofah terletak sebelum alif lam takrif
- bahagian ini ada 14 tempat di dalam alquran misal
(عباد ي الصلحون)

5 – Ya idofah terletak sebelum hamzah wasol yang mufrod
- Bahagian ini ada 8 tempat di dalam al quran misal
(إنى ا طفيتك )

6 – Ya idofah terletak sebelum huruf selain hamzah qotoq dan selain hamzah
Wasol misal
(ومحيا ي و مما تي)

Tuesday, October 7, 2008

BAB PINDAH HARKAT HAMZAH KEPADA SUKUN SEBELUMNYA

1.Membariskan wash setiap sukun dengan mindahkan harkat hamzah kepada 3 cara:

þ Jadikan huruf yang dipindahkaan kepada baris atas
þ Jadikan sukun akhir kalimah & hamzah pada awal kalimah berikut.
þ Jadikan sukun pindah kepada sahih dengan tidak menjadi huruf mad.

Iaitu hilang syarat dari 3 syarat boleh pindah:
Ø ( القرآن ) ja sukun dengan hamzah pada kalimah pertama.
Ø ( قالوءامنا) ja sukun tanpa sahih atau huruf mad
Ø (فيه آيات) ja huruf sebelum hamazah dengan harkat

Peringatn penting:

· Wash tidak memindahkan harkat hamzah kepada mim jama' sebelum حرمت عليكم أمهتكم) ) kerana baris depan mim jama' asalnya dan tidak ada satupun daripada bacaan yang dipindahkan kepada mim jama'.
· Wash memindahkan pada (وليحكم أهل ألانجيل) kerana mim adalah feel majzum dengan sukun.Pindah kepada mim pada (الم أحسب الناس ) suarah al an-kabut dengan mad al-mim 6 harkat atau 2 harkat yang telah disebutkan pada bab mad dan qasar.

2.Daripada hamzah dan wajahnya-pindah dan meninggalkannya –ketika wakaf pada kalimah pindah harkat hamzah

§ kata al-nazim: Menurut khalaf pada sambung saktah maklilha:

ü Huruf hamzah mati atas apa yang pindah kepada wash dalam keadaan sambung dengan khalaf di dalam saktah dan meningggalkan.

3. Senyap pada (شي) dan (شيئا)

§ Saktah khalaf atas ya sakinah pada lafaz (شي) dan (شيئا) dan khalad padanya meninggalkan saktah dan ini mazhab abi fatah faris anhuma.

§ Lam taa'rif adalah hamzah diikuti شيئا و شي :
Ø Ini mazhab thahir bin qalbun menerangkan tentang hamzah iaitu

ü saktah atas lam taa'rif hingga sebelumnya hamzah .


3.Mazhab khalaf tentang hamzah saktah atas sukun mafsul dan bersambung dengan khalaf di dalamnya saktah dan meninggalkannya.


Apabila kita bacaan pada sambungan dengan saktah atas saktah atas sukun bersambung dengan saktah ketika wakaf dan 2 wajah :
v pindah
v saktah.
Dan apabila bacaan pada sambung dengan aktah ditinggalkan atas sukun bersambung maka jadilah ketika wakaf dan wajahnya seperti: pindah dan tahkik:yang mana tanpa saktah.
Adpun mazhab khalaf pada aliflam.Wa.dan syai dan syain- keadaan sambung dengan bacaan saktah sepakat.

§ Ketika wakaf pada akhir contohnya padanya dengan bacaan pindah dan saktah

4.Pindah (شي)dan(شيئا) 2 –((ال بدال) dengan idgham contohnya:
v (شي)
v (شيئا).

§ mazhab khalad tentang hamzah pada sukun sambung
Keadaan bersambung tidak saktah pada permulaan perawi ,contohnya:
v haf.

Dan pada keadaan wakaf dengan bacaan dan wajahnya;
v Pindah
v tidak pindah.

§ Lam taa'rif pada ayat ال ارض _الانسان_ padanya keadaan sambung saktah dan tidak saktah. Dan dengan bacaan ketika wakaf pindah dan saktah. Apabila baca dengan bersambung dan saktah @tidak bersambung ketika berhenti pindah sahaja.

§ Apabila شي dan شيئا dalam keadaan sambung saktah dan tidak saktah.Dan ketika berhenti: Pindah demikian شي/شيئا dan tukar dengan idgham demikian شيّ/شيئاّ.

§ Saktah dijadikan bernafas atas huruf ada baris mati iaitu sebelum hamzah.


§ Nafi’ meriwayatkan memindahkan harkat hamzah hingga selepas lam kepada lam kemudian hamzah pada kalimah (آللان) surah yunus.Wash dijadikan padanya sambung dan qalun pada khilaf sambung.


5.Mukhatab dengan tanda mati lam taa'rif dan qasar nun yang berbaris dua khususnya berjumpa pada (وانه أهلك عادّا ال ولئ ) dengan surah an najmi dan qura’nya ialah ibnu amir dan ibnu kasir dan kufiun.

§ Idgham selain daripada naqal dan sambungnya pada permulaan.

§ Nafi’ dan abu amru mengidham manakala yang lain nun tanwin pada lam dan naqal harkat hamzah pada lam sebelumnya dan kemudiannya buang huruf hamzah pada 2 tempat yang disambung dan pada permulaannya.

§ Kecuali nazim dengan sambung baik untuk qalun dan al bashari diantara lam taa'rif dan tahqiq huruf hamzah sebelum (الأولئ) . Katanya: Dan permulaan dengan sambung baik untuk qalun dan bashari.

§ Telah disebut kaedah setiap bacaan ialah bacaan pindah harkat huruf hamzah kepada lam sukun sebelumnya berkata sesungguhnya ketika permulaan dengan lam taa'rif pindah kepada harkat huruf hamzah dan wajahnya:

© mula hamzah sambung permulaannya dengan sambung dan ia sukun lam taa'rif sebelum pindah.
© mula dengan lam taa'rif permulaan dengan harkat hingga harkat dengannya lam taa'rif selepas pindah.

§ Bacaan pada kalimah (عادلولئ ) ats contoh di atas:

I. Bacaan wash dan abu amru ketika sambung seperti عاد لولئ))

§ Ketika wakaf dan wajahnya : dengan hamzah bersambung(الولى).
§ Abi Amru dan wajah ada tiga iaitu dengan kalimah (الولئ) dan ianya bersambung.

II. Qalun keadaan sambung riwayat seperti
:(عاد لولئ).

§ Dan ketika wakaf 3 wajah:
i. Mula dengan hamzah bersambung (الولئ)
ii. Mula dengan lam taa'rif (لولى)
iii. Mula dengan bersambung kalimah ( الاولئ)dan ianya lebih baik.

(ج) Ibnu kasir dan ibnu amir dan kufiyun wajah pertama dan sambung permulaan seperti (عاد الولئ) dan pada permulaan (الاولئ).

§ Dan harus untuk setiap bacaan dan 2 wajah ketika permulaan dengan kalimah (الاسم) daripada بئس الا س) surah al- hijarat.

1. mula dengan hamzah bersambung seperti (الاسم)

2. mula dengan lam taa'rif seperti (لاسم) dan tanpa hamzah bersambung.

6. Bacaan nafi’ harkat hamzah pada (فارسسله معئ ردءايصدّقنئ) bacaannya (ردايصد قني ).

§ Bacaan baqi qura’ dengan tahqiq hamzah selepasnya pindah kecuali huruf hamzah ketika wakaf.

§ Daripada warsh dan 2 wajah pada lafaz (كتبيه انئ ظننت) pada surah al hafah.

1. Kekal ha’ kitab yang mati tanpa pindah harkat hamzah kepadanya dan ianya adalah biasa.

2. Ha’ baris bawah selepas pindah harkat hamzah kepadanya.

§ Dan apabila bacaan (كتبيه) diterangkan seperti berikut:

1. Apabila bacaan tanpa pindah pada (كتابيه انئ) itu dengan sukun ha’ wajib izhar ha’ (ماليه هلك) dengan saktah lemut keatasnya tanpa nafas.

2. Apabila bacaan pindah harkat hamzah kepada ha’ (كتابيه ) wajib idgham ha’ (ماليه هّلك).
BAB WAQAF HAMZAH DAN HISYAM PADA HURUF HAMZAH
Jika ketika waqaf terdapat huruf hamzah samaada ditengah kalimah @ hujung kalimah , maka Imam Hamzah ada kaedah membacanya.
Mengibdalkan huruf hamzah yang berbaris sukun seperti pada kalimah يأخذ, مؤمنون dan membacanya
خذ, مومنون ياdan seumpamanya .
Dalil as-Syatibi:
فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تترلا
Memindahkan baris huruf hamzah kepada huruf yang mati sebelumnya @ dinamakan ‘naqol’ seperti pada kalimah
في الأرض dibaca dengan عذاب أليم, في الارض dibaca
dengan عذابن ليم dan seumpamanya.

Dalil as-Syatibi:
وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا
Pada mad wajib muttasil yang huruf hamzahnya berada di tengah kalimah dan sebelumnya ada huruf alif seperti الملائكة dan seumpamanya akan dibaca dengan 2 wajah iaitu tashil huruf hamzah dengan 6 harakat dan tashil huruf hamzah dengan 2 harakat.
Dalil as-Syatibi:
سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا
Pada mad wajib muttasil yang huruf hamzahnya berada di hujung kalimah dan sebelumnya ada huruf alif seperti السماء, من السماء, جاء dan seumpama dengannya akan dibaca dengan 3 wajah. Jika huruf huruf hamzah berbaris atas seperti جاء maka akan dibaca dengan ibdal huruf hamzah dengan 2,4&6 harakat. Jika berbaris bawah seperti من السماء atau berbaris dhommah seperti السماء maka akan di baca dengan 5 wajah iaitu ibdal huruf hamzah dengan 2,4&6 harakat dan tashil bersama raum 2&6 harakat.

Dalil ibdal dan raum :
ويدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطوللا
وما قبله التحريك أو ألف محر ركا طرفا فالبعض بالروم سهلا
Dalil tashil 2&6 harakat:
وان حرف مد قبل همز مغير يجز قصره والمد مازال أعدلا
Jika ketika waqaf huruf hamzah berada di tengah kalimah yang berbaris di atas dan sebelum huruf hamzah tersebut huruf yang berbaris di bawah maka akan di ibdalkan menjadi huruf ya
Contoh : فئة dibaca dengan فية
Jika sebelum huruf hamzah berbaris dhommah, maka akan di ibdalkan dengan huruf wau.
Contoh:مؤجلا dibaca dengan موجلا
Dalil as-Syatibi:
ويسمع بعد الكسر والضم همزة لدى فتحة ياء وواوا محولا
Jika sekiranya ketika waqaf huruf hamzah berada di tengah kalimah selain dari 2 contoh di atas, maka Imam Hamzah akan membaca dengan tashil.
Contoh:-
i. Huruf hamzah berbaris di atas dan sebelumnya juga berbaris di atas. Cth: شنئان
ii. Huruf hamzah berbaris di bawah dan sebelumnya berbaris dhommah. Cth : سئل
iii. Huruf hamzah berbaris di bawah dan sebelumnya berbaris di bawah. Cth : بارئكم
iv. Huruf hamzah berbaris di bawah dan sebelumnya berbaris di atas. Cth : مطمئنين
v. Huruf hamzah berbaris di dhommah dan sebelumnya juga berbaris di hadapan. Cth: برؤسكم
vi. Huruf hamzah berbaris di dhmmah dan sebelumnya berbaris di atas. Cth: يكلؤكم
vii. Huruf hamzah berbaris dhommah dan sebelumnya berbaris di bawah. Cth: يستهزءون


Dalil as-Syatibi:
وفي غير هذا بين بين
Pada kalimah (الرؤيا, تؤوى, رئيا) dan apa yang seumpama contoh-contoh tersebut, Imam Hamzah ada 2 wajah bacaan ketika di waqafkan pada kalimah tersebut.
Contoh: رئيا
A. Wajah pertama di baca dengan izhar رييا
B. Wajah kedua dibaca dengan idgham ريا
Begitulah bacaan seterusnya dengan contoh-contoh kalimah yang seumpama dengannya.
Dalil as-Syatibi:
ورئيا على اظهاره وادغامه


Bagi kalimah (ونبئهم & أنبئهم) jika waqaf pada kalimah tersebut, Imam Hamzah akan membaca dengan 2 wajah iaitu:
A. نبيهم , أنبيهم
B. نبيهم , أنبيهم
Dalil as-Syatibi:
وبعض بكسر الهاء لياء تحولا كقولك أنبئهم ونبئهم
فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تترلا

Imam Hamzah akan mengibdalkan huruf hamzah ketika waqaf sekiranya huruf hamzah berada di tengah kalimah dan berbaris dhommah dan sebelumnya berbaris di bawah.
Contoh:
سنقرئك
Dibaca
سنقريك
الخاطئون
Dibaca
الخاطيون
مستهزئون
Dibaca
مستهزيون

Imam Hamzah juga akan mengibdalkan huruf hamzah ketika waqaf sekiranya huruf hamzah berada di tengah kalimah dan berbaris di bawah dan sebelumnya berbaris dhommah.
Contoh:
سئلوا
Dibaca
سولوا
سئلت
Dibaca
سولت

Dalil as-Syatibi:
والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه

Pada kalimah (ؤنمستهز) dan seumpamanya seperti (فمالئون),(الخاطئون), maka Imam Hamzah akan menghazafkan huruf hamzah.Contoh:
مستهزئون
Dibaca
مستهزون
فمالئون
Dibaca
فمالون
لخاطئونا
Dibaca
الخاطون

Dalil as-Syatibi:
ومستهزءون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل واخملا


Kesimpulan pada kalimah )مستهزئون( dan seumpama dengannya seperti ( فمالئون), ن)لخاطئوا) dan selainnya lagi bagi Imam Hamzah ada 3 wajah bacaan ketika waqaf iaitu:
1. Tashil antara huruf hamzah dan wau
2. Ibdal kepada huruf ya مستهزيون
3. Hazaf huruf hamzah مستهزون

Kesimpulan pada kalimah (الخاطئين) bagi Imam Hamzah ada 2 wajah bacaan ketika waqaf iaitu:
1. Tashil antara huruf hamzah dan ya
2. Hazaf huruf hamzah - الخاطين
Jika huruf hamzah berada di awal kalimah dan dimasukkan dengan huruf tambahan seperti huruf ya, ha, lam, ba, alif lam, dan seumpamanya, maka Imam Hamzah akan membaca dengan 2 wajah bacaan ketika waqaf:
A. Tashil
B. Tahkik( bacaan biasa seperti hafs)
Contoh-contoh huruf tambahan:
Ha
أنتم
Menjadi
هؤلاء,هأنتم
Ya
ءادم
Menjadi
ياءادم
Lam
أنتم
Menjadi
لأنتم
Ba
أيكم
Menjadi
بأيكم*
Hamzah
أسلمتم
Menjadi
ءأسلمتم
Sin
أصرف
Menjadi
سأصرف
Kaf
أنتم
Menjadi
كأنتم
Fa
ءاتوهن
Menjadi
فآتوهن
Wau
أنتم
Menjadi
وأنتم

*Oleh kerana huruf tambahan berbaris di bawah, maka Imam Hamzah akan membaca dengan ibdal iaitu, بييكم dan tahkik.
Dalil as-Syatibi:
وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلن عليه فيه وجهان أعملا
كما ها ويا والام والبا ونحوها ولا مات تعريف لمن قد تأملا
وفي غير هذا بين بين


Contoh-contoh kalimah ketika waqaf dan wajah-wajah bacaannya oleh Imam Hamzah beserta dalil:
i. هؤلاء- Ada 15 wajah bacaan. 13 wajah diharuskan dan 2 wajah dilarang.
a. Tahkik huruf hamzah pertama dengan 6 harakatdan ibdal huruf hamzah kedua dengan 2,4&6 harakat(3 wajah)
b. Tahkik huruf hamzah pertama dengan 6 harakat dan tashil bersama raum pada huruf hamzah yang kedua dengan 6 harakat dan dua harakat ( 2 wajah ).
c. Tashil pada huruf hamzah pertama dengan 6 harakat dan ibdal pada huruf hamzah kedua dengan 2,4&6 harakat (3 wajah).
d. Tashil pada huruf hamzah pertama dengan 6 harakatdan tashil bersama raum pada hamzah kedua dengan 6 harakat sahaja (1 wajah).
e. Tashil pada huruf hamzah pertama dengan 2 harakat dan ibdal pada huruf hamzah kedua dengan 2,4,&,6 harakat (3 wajah)
f. Tashil pada huruf hamzah yang pertama dengan 2 harakat dan tashil dengan raum pada huruf hamzah kedua dengan 2 harakat sahaja (1 wajah)
Jumlah keseluruhan 13 wajah bacaan.
*2 wajah yang dilarang adalah:
a) Tashil pada huruf hamzah pertama dengan 6 harakat dan tashil dengan raum pada huruf hamzah yang kedua dengan 2 harakat.
b) Tashil pada huruf hamzah pertama denga 2 harakat dan tashil dengan raum pada huruf hamzah kedua dengan 6 harakat.
Dalil as-Syatibi:
HURUF (DAL_ PADA KALIMAH (QAD)
Huruf yang diidghamkan atau diizharkan pada huruf الدال di kalimah قد .
Terdapat 8 jenis huruf tersebut yang mana mestilah berada di awal kalimah.Ianya juga mestilah berada selepas kalimah قد.
Perselisihan Pembacaan ahli Qura’ Mengenainya;1. Imam A’sim,Qolun,dan Ibnu Kasir mengizharkan huruf الدال pada kalimah قد pada semua huruf tersebut .
Imam Warsh mengidghamkan huruf الدال pada kalimah قد hanya pada huruf الضاد dan الظاء.mengizharkan pada huruf selain daripada itu.
Imam Ibnu Zakuan mengidghamkan huruf الدال pada kalimah قد hanya pada huruf الضاء, الذال, الزاي , dan الظاء ,
pada ketika huruf الزاي Imam Ibnu Zakuan membacanya dengan 2 wajah iaitu idgham dan izhar, mengizharkan pada huruf selain daripada itu.
Imam Hisham mengidghamkan huruf الدال pada kalimah قد pada kesemua huruf berikut,kecuali mengizharkan hanya di dalam surah Shad.
Imam Abu Amru,Hamzah,dan Kisaie mengidghamkan huruf الدال pada kalimah قد pada kesemua huruf tersebut tanpa khilaf.
Bab Ta’ Ta’nis
Huruf yang diidgamkan dan diidzharkan ketika bertemu ta’ta’nis 6 huruf iaitu:·
س· ث· ص· ز· ظ· ج
Mazhab qura’ pada ta’ta’nisImam Qura’Bacaan ta’ta’nis1.Ibnu khasir,a’sim dan qolun-M’idzharkan ketika bertemu 6 huruf t’sebut
2.Warsh-m’idghamkan pada ظ sahaja-m’idzharkan ketika baki huruf
3.Ibnu Amir-m’izharkan ketika س,ج, dan ز-m’idghamkn pada baki huruf-Hisyam m’idzharkan padaسورة الحج
)لهدمت صوامع-
Ibnu Zakuan membaca dua wajahØ IdzharØ Idgham=yang sohih idahar sahaja
4.Baki qura’ iaitu:Abu Amru,Hamzah dan Kisai-m’idghamkan ke dalam 6 huruf tersebut
Bab laam
BAB LAAM هلDAN بل

Khilaf qura’ pada laamهل danبل ketika bertemu 8 huruf hijaiyah iaitu :i) ﺖii) ﺙiii) ﻈiv) ﺰv) ﺱvi) ﻦvii) ﻂviii) ﺾv Terbahagi 8 huruf kepada بلdanهل iaitu :i) Huruf yang berkaitan dengan laamهل iaitu :· ﺙ· هل ثوب الكفرSurah mutaffifinii) Huruf yang berkaitan laamبل 5 iaitu :· ﺾ· بل ضلوا عنهم· ﻈ· بل ظننتم· ﻂ· بل طبع· ﺰ· بل زين للذﻴن كفروا· ﺱ· بل سولت لكم أنفسكمiii) Huruf yang dikongsi diantara laam dan laam 2 iaitu :-ﻦ· بل نتبع· هل ندلكم-ﺖØ بل تأتيهمØ هل تعلم له سميا
BAB HURUF KARABAT DAN MAKHRAJNYA
Qura’ yang terlibat dalam bab ini ialah Kholad, Kisaei, dan Abu ‘Amru.
Mereka mengidghamkan huruf Ba kedalam huruf Fa pada 5 tempat iaitu:
i. أو يغلب فسوف نؤتيه (Surah an-Nisa’)
ii. وان تعجب فعجب قولهم Surah Ar-Ra’d)
iii. قال اذهب فمن تبعك (surah al-Isra’)
iv. قال فاذهب فان لك (Surah Toha)
v. ومن لم يتب فأولئك (Surah al- Hujurat)
Kecuali Kholad membaca surah Hujurat dengan dua wajah iaitu izhar dan idgham.
Baqun pula membaca dengan izhar pada semua tempat tanpa khilaf.
Dalil as-Syatibi:
وادغام باء الجزم فى الفاء قد رسا حميدا
Manakala Abu Haris pula mengidghamkan huruf Lam kedalam huruf Zal pada 6 tempat iaitu:
i. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه (Surah Al- Baqarah)
ii. ومن يفعل ذالك فليس من الله فى شىء (Surah Ali- Imran)
iii. ومن يفعل ذالك عدوانا وظلما (Surah Ali-Imran)
iv. ومن يفعل ذالك يلق أثاما (Surah Furqan)
v. ومن ذالك ابتغآء مرضات الله (2 tempat dalam Surah an-Nisa’)
vi. ومن يفعل ذالك فأولئك هم الخاسرون (Surah Munafiqun)Baqun membaca dengan izhar pada semua tempat, walaupun huruf Lam itu berbaris marfu’(dhommah).

Dalil as-Asyatibi
BAB NUN SAKINAH
Qura yang terlibat dalam bab ini ialah kholaf.
Riwayat kholaf akan membaca idgham tanpa dengung pada huruf nun yang mati @ tanwin apabila bertemu dengan huruf WAU dan YA.
Contoh: وجوه يومئذ, ولي ولا , من يعمل
Dalil as-Syatibi
وكل بينموا أدغموا مع غنة وفى الواو والياء (دونها خلف) تلا
Syarat mengidghamkan nun sakinah, mestilah berada dalam dua kalimah. Tetapi sekiranya ia dihimpunkan dalam satu kalimah ia wajib diizharkan. Izhar tersebut dinamakan sebagai Izhar Mutlak.
Dalam al-Quran kalimah Izhar Mutlak mempunyai empat iaitu:
صنوان ,قنوان , دنيا , بنيان
FATHAH, IMALAH DAN TAQLIL
Takrif fathah;Ø Membuka mulut ketika menyebut huruf Al-Quran.Takrif imalah;Ø Seumpama menyerupai bunyi hamzah dan hampir kepada baris kasrah.Takrif taqlil;Ø Iaitu peringkat pertengahan yang seumpama bunyi imalah dan hampir kepada bunyi fathah.Takrif Fathah dan Imalah;Ø Fathah dan imalah pada lurahnya bermaksud kedua-duanya merupakan bahasa sahih diturunkan bersamanya akan Al-Quran.Pendapat Ahli Qura’ mengenainya;Imam Ibnu Kasir berpendapat bahawa tiada pembacaan imalah di dalam bacaan qiraatnya.Ibnu ‘Amir, ‘Asim,dan Qalun mempunyai bacaan imalah di dalam qiraat mereka.imam Warsy mempunyai pembacaan taqlil yang paling banyak di dalam qiraatnya dan hanya 1 tempat sahaja Imam Warsy membaca imalah iaitu pada lafaz kalimah (طه ) di dalam surah (طه)imam Abu ‘Amru mempunyai bacaan imalah dan taqlil sama banyak di dalam qiraatnya.imam Warsy mempunyai bacaan imalah kubra yang paling banyak di dalam qiraat mereka.
Bab mazhab kisaie pada imalah ha'ta'nis ketika waqaf
BAB MAZHAB KISAIE PADA IMALAH HA’ TA’NIS KETIKA WAQAFKisaie mempunyai 2 mazhab pada imalah ha’ ta’nis ketika waqaf;Mazhab tafsiliMazhab ijmaliMazhab TafsiliDiimalahkan semua ha’ ta’nis apabila didahulukan dengan 15 huruf berikut;فبثت زينب لذود شمسContoh;في الارض خليفةKisaie mengimalahkan ha’ ta’nis ketika waqaf apabila bertemu dengan salah satu huruf daripada lafaz (1234) dengan syarat berikut;Ø Apabila sebelumnya terdapat salah satu huruf daripada lafaz (1234) dan sebelumnya terdapat huruf berbaris di bawah.Contoh;الملائكةØ Apabila sebelumnya terdapat salah satu huruf daripada lafaz (1234) dan sebelumnya terdapat huruf ya’ yang sukun.Contoh;كهيئةØ Apabila sebelumnya terdapat salah satu huruf daripada lafaz (1234) dan sebelumnya terdapat huruf yang sukun dan sebelum huruf sukun tersebut terdapat huruf yang berbaris di bawah.Contoh;وجهة
BAB MAZHAB QURRA’ PADA HURUF RA’
Warsh menipiskan bacaan ra’ yang berbaris di atas dan berbaris di hadapan dengan 3 syarat berikut;þ Sebelum huruf ra’ terdapat huruf ya’ yang sukun.Contoh;ود كثيرþ Sebelum huruf ra’ terdapat huruf yang berbaris di bawah yang bersambung dalam satu kalimah.Contoh;سراجاþ Sebelum huruf ra’ terdapat huruf sukun yang bukan daripada huruf isti’la’.Contoh;اجراميWarsh baca tebal pada nama-nama a’jami (1234).Contoh;عمرانWarsh baca tebal pada kalimah yang berulang huruf ra’.Contoh;ضراراWarsh baca dengan khilaf pada kalimah-kalimah berikut;امرا- ذكرا- سترا
Bab laam
BAB LAAMØ Wash menebalkan tiap2 laam berfatihah yangdatang samada beryashdid,atau tak,ditengah atau di tengah atau hujung kalimah yang sebelumnya huruf sod,tho,atau zo’ yang berfathah atau sukun.Ø Wash khilaf laam apabila ada alif diantara laam dan 3 huruf tersebut pada lafaz:طا ل· Tebal· NipisØ Wash khilaf pada laam dihujung kalimah apabila waqaf :· Tebal(rajin)· NipisØ Sepakat qura’ pada 1F2 jalalah:· Menipiskan apabila sebelum kasrah.· Menebalkan laam apabila sebelumnya fattah atau dhommah.