Monday, October 20, 2008

Bab ya- ya yang ditambah(YA ZAWAID)Ya yang ditambah ialah ya-ya yang berda di hujung yang ditambah dalam resam usmani

Perbezaan ya-ya zawaid(ya yang ditambah)dengan ya –ya idofah(ya yang disandarkan) ada 4 perbezaan

Perbezaan tersebut ialah


1- ya zawaid terletak pada ISIM-ISIM pada FEEL-FEEL dan tidak terletak
pada huruf
berbeza dengan ya idofah yang terletak pada ISIM,FEEL.DAN HURUF

2- ya- ya zawaid dibuang daripada resam usmani
Berbeza dengan ya idofah sesunguhnya ya idofah tetap pada mushaf usmani


3- perbezaan pada ya- ya zawaid ialah rumah iaitu di antara hazaf dan tetap
Adapun ya idofah maka perbezaan pada ya idofah tersebut ialah rumah
Diantara fathah dan sakin

4- ya –ya zawaid adalah asli
Sesunguhnya dinamakan zaidah kerana zaidah itu tidak ditulis dalam mushaf

No comments: