Monday, October 20, 2008

BAB HAMZAH MUFRAD

Dalil assyatibi:

إذا سكنت فاء من الفعل همزة
فورش يريها حرف مد مبدل


-Hamzah mufrad ialah hamzah yang tidak bertemu dengan mana--mana hamzah
-kaedah asas bagi imam warsh ialah mengibdalkan hamzah sakinah
-syarat untuk mengibdalkan hamzah sakinah ialah hamzah sakinah mesti terletak di tempat fa kalimah
-Sekiranya diwazankan hamzah sakinah dengan kalimah
يفعلون- يؤمنون,dan hamzah sakinah datang di tempat fa kalimahيؤمنون) (maka warsh mengibdalkan hamzah sakinah tersebut misalnya;
يؤمنون- يومنون


-Warsh mengibdalkan hamzah sukun mengikut baris sebelumnya

-Apabila fathah sebelumnya diibdalkan kepada alif,misalnya-
تألمون- تالمون
-Apabila sebelumnya Dhommah diibdalkan kepada wau,misalnya:
المؤمنون - المومنون
-Apabila sebelumnya kasrah diibdalkan kepada ya misalnya:
الذي أؤ تمن- الذي ايتمن


Dalil assyatibi:

سوى جملة لإيواء

ً-Warsh mengecualikan untuk mengibdalkan hamzah sakinah pada lafaz لإيواء
-Kalimah musytaq yang dikecualikan dari ibdal ada 7 kalimah
kalimah tersebut ialah
مأوٰيهم)(مأويٰٰكم)(فاووا)(تؤوي)(تؤويه)(مأويٰٰٰه)(المأوى)
-Warsh mengecualikan untuk mengibdalkan hamzah pada kalimah musytaq kerana asal kalimah musytaq iaitu lafaz لإيواء tidak wujud dalam al quran


Dalil assyatibi:
والواو إن تفتح إن أثر الضم

-Warsh mengibdalkan hamzah yang fathah selepas baris dhommah misalnya:
(مؤجلا)- (موجلا)(يؤيد- يويد)
ً-Wars tidak mengibdalkan -
-Hamzah sakinah di tempat ain kalimah misalnya:(فؤادك)
-Hamzah sakinah yang didommahkan selepas baris fathah misalnya(تؤزهم)


Dalil assyatibi:
ويبدل للسوسي كل مسكن
من الهمز مدغير مجزوم أهملا

-ahli ad’da dari susi mengibdalkan setiap hamzah yang sakin
- Di tempat fa kalimah (تألمون- تالمون)
-Di tempat ain kalimah(البأس- الباس)

-Di tempat lam kalimah(فادّارأتم)

Dalil assyatibi:

تسؤ و نشأ ست وعشر يشأ ومع
يهي وننسأها ينبأ تكملا


-Ahlul ada dari susi mengecualikan untuk mengibdalkan 5 jenis hamzah sakin

1-Apabila hamzah sukun alamat jazam
-Dalam jenis ini terdapat 6 lafaz yang kesemuanya adalah feel mudoriq yang dijazamkan
LAFAZ-1(تسؤ) pada 3 tempat
-(تسؤهم) dalam surah attaubah dan ali imran
- (إن تبدلكم تسؤهم) dalam surah al maidah
LAFAZ-2(نشأ)pada 3tempat
-(إن نشأ ننزل عليهم)dalam surah assyuara
-(إن نشأنخسف بهم)dalam surah saba
-(وإن نشأ نغرقهم)dalam surah yassin
LAFAZ-3(يشأ)pada 10 tempat
-(إن يشأ يذهبكم)berulang-ulang lafaz ini dalam surah annisa al an’aam, ibrahim dan fatir
-(إن يشأ يسكن الريح )(فإن يشإ الله يختم على قلبك)2 tempat dalam surah assyuara
-(إن يشأ يرحمكم أو إن يشأيعذكم)2 tempat dalam surah isra
-(من يشإ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صرط مستقيم) 2 tempat dalam surah al an,aam

!!-peringatan hamzah yang dibariskan dengan kasrah pada(يشإالله يضلل )dan(فإن يشاءالله) adalah kerana untuk mengelak dari bertemu dua sakin dan tidak zahir sukunnya pada 2 tempat ini melainkan ketika waqaf.

LAFAZ-4(يهئ) pada(ويهئ لكم)dalam sura kahfi
LAFAZ-5(ننسأها)pada(ما ننسخ من ءا ية أو ننسها)dalam surah al baqarah
LAFAZ-6(ينبأ)pada(أم لم ينأ بما في صحف موسى)dalam surah annajmi

Dalil assyatibi:

وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع
وأرجيءمعا واقراء أثلاثا فحصلا

2-Apabila hamzah sukun bagi bina
-Dalam jenis ini terdapat 11 kalimah yang semuanya adalah feel amar yang dibina atas sukun.
1-(وهئ لنا) surah kahfi
2-(أنبئهم بأ سماءىهم) surah al-baqarah
3-(نبئنا بتأ ويله)surah yusuf
4-(نبئ عبادي)surah al hijr
5-(ونبئهم عن ضيف إبرهيم)surah al hijr
6-(ونبئهم أن الماء )surah al qamar
7/8-(أرجئه)dalam surah Al-aa’raf dan assyuara
9-(إقرأ كتبك)surah al isra
-10/11(إقرأ باسم ربك)) (إقرأوربك الأكرم2 tempat dalam surahAl-alaq

Dalil assyatibi:

وتؤوي وتؤويه أخف بهمزة
ورئيا بترك الهمز يشبه الإمتلا

3-Apabila susi menyebut dengan hamzah yang tahqiq itu lebih mudah dari menyebut dengan hamzah yang yang diibdalkan
- Dalam jenis ini, terdapat 2 kalimah
-(وتئوى إليك من تشاء)dalam surah al ahzab
-(وفصيلته التى تئويه)dalam surah al maa’rij


4-kalimah(أحسن أثثا ورءيا)--Sebab susi tidak mengibdalkan hamzah sakin dalam kalimah ini adalah kerana kalau diibdalkan hamzah sakin akan membawa kepada kekeliruan dan kesamaran pada maknanya.
-kalau diibdalkan hamzah kepada ya sakinah kemudian diidghamkan ya yang ganti daripada hamzah kepada huruf ya yang kedua أحسن أثثا وييا jadi وريّ maka makna kalimah وريّ membawa kesamaran dan kalimah وريّ menyerupai kalimah (الّريّ) yang menunjukkan makna perut dipenuhi dengan air
-Makna tersebut(perut dipenuhi dengan air) tidak dikehendaki di sini tetapi makna yang dikehendaki adalah daripada lafaz (رئيا) yang diambil daripada kalimah(الرؤية)makna kalimah ini(رئيا) ialah mata melihat kepada keadaan yang baik dan pemandangan yang indah
- kerana membawa kesamaran dan kekeliruan pada makna yang menyebabkan susi meriwayatkan kalimah ini dengan tahqiq hamzah.
-susi meriwayatkan kalimah ini dengan tahqiq hamzah untuk menunjukkan atas makna yang dikehendaki iaitu melihat kepada keadaan yang baik dan pemandangan yang indah.

Dalil assyatibi:

ومؤصدة أوصدت يشبه كله
تخيره أهل الأداء معللا

5-kalimah(مؤصدة)
-kalimah ini datang dalam 2 surah iaitu surah al balad dan humazah
-susi mentahqiqkan hamzah dalam kalimah (مؤصدة)pada 2 tempat yang disebut
-Asal kalimah (مؤصدة)ialah (أأصدت)iaitu mahmuz fa
-Diibdalkan hamzah yang kedua(أأصدت) kepada alif
-Kalimah tersebut menjadi (اصدت)
-Ini adalah pendapat imam ِِِAbu Amru ,susi mentahqiqkannya kerana mengikut sheikhnya iaitu imam Abu Amru
-sekiranya diibdalkan hamzah (مؤصدة)menjadi (موصدة)orang akan akan menyangka sesungguhnya kalimah(موصدة) dari feel muktal fa atas wazan أفعل - rujuk tasrif di bawah
-Madi-asal kalimah(أوصد ت)mudoriq(توصد )terus kepada isim maful(موصدة)
-Sedangkan yang dikehendaki disini adalah feel mahmuz fa atas wazan أفعل –rujuk tasrif dibawah
-Madi-asal kalimah (اصد ت)mudoriq(تؤصد)terus kepada isim maful(مؤصدة)
(موصدة)-ibdal-(مؤصدة)

Dalil assyatibi:

وبارئكم باالمهمز حال سكونه
وقال ابن غلبون بياء تبدل

-Susi mentahqiqkan hamzah dalam keadaan hamzah tersebut sukun pada lafaz (بارئكم) pada 2 tempat dalam surah al baqarah

Dalil assyatibi;

وولاه في بئر وفي بئس ورشهم

-Susi bersepakat bersama warsh untuk mengibdalkan hamzah(بئر)pada(وبئر معطلة) kepada ya mad dalam surah al haj
-kalimah tersebut menjadi(وبيرمعطلة)
-Demikian juga pada lafaz(بئس)susi bersama warsh sepakat untuk ibdal hamzah kepada ya mad dimana sahaja lafaz (بئس)datang dalam al quran
- وبئس القرار - ولبئس المهاد-contoh

Dalil assyatibi:
وفي الذئب ورش والكسائي فأبدلا

-Warsh,kisai,dan susi bersepakat untuk mengibdalkan hamzah kepada ya mad pada lafaz(الذئب)dalam 3 tempat dalam surah yusuf
1 وأخا ف أن يأكله الذئب
لئن أكله الذئب 2
فأكله الذئب 3
-Baki qurra membaca dengan tahqiq hamzah pada ketiga-tiga kalimah tersebut

Dalil assyatibi:
وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة

- syukbah dan susi bersepakat untuk mengibdalkan hamzah yang pertama kepada wau pada kalimah:
- Makrifah(اللؤلؤ)
- Nakirah(لؤلؤ)
- Maka lafaz(اللؤلؤ)menjadi(اللولؤ)
- Baki qurra membaca dengan tahqiq hamzah pada(اللؤلؤ)makrifah dan nakirah(لؤلؤ)

Dalil assyatibi
ويالتكم الدوري والإبدال يجتلي

Duri Abu amru meriwayatakan dengan menambah hamzah sakin yang tahqiq pada lafaz dalam surah al-hujurat (لا يا لتكم من أعملكم شيئا)
Maka kalimah tersebut di sisi duri Abu Amru ialah(لايأ لتكم )
Susi meriwayatkan dengan mengibdalkan hamzah sakinah kepada alif
Maka kalimah tersebut di sisi susi ialah(يالتكم)
- Baki qurra membaca tanpa hamzah

Dalil assyatibi:
وورش لئلا

ًً-Warsh mengibdalkan hamzah(لئلا)kepada ya yang difathahkan pada 3 tempat
1-(لئلا يكون للناس عليكم حجة)dalam surah al baqarah
2-(لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)dalam surah annisa
3-(ائلا يعلم أهل الكتتب)dalam surah al-hadid

-Maka warsh meriwayatkan lafaz(لئلا)kepada (ليلا) dalam 3 tempat yangdisebut


Dalil assyatibi:
والنسئ بيائه وأدغم في يا النسئ فثقلا

(إنما النسئ زيا دة في الكفر )- -warsh mengibdalkan hamzah sakin (النسئ)kepada ya kemudian mengidghamkan kepada ya yang sebelum hamzah(النسئ)
-Maka kalimah tersebut menjadi ya yang bertasydid:
(إنما النسىّ زيادة في الكفر)
-Baki qurra membaca dengan tahqiq hamzah pada(لئلا)dalm 3tempat yang disebut
-Demikian juga pada lafaz(النسئ)dalam surah at-taubah


Dalil assyatibi:
وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم
إذا سكنت عزم كادم أوهلا

Bait ini menerangkan kaedah yang wajib bagi setiap qurra
-Kaedah tersebut ialah apabila datang 2 hamzah dalam 1 kalimah dan yang kedua daripadanya itu sakin
-Maka diibdalkan hamzah yang kedua itu kepada huruf mad iaitu huruf dari jenis harakat apa sebelumnya
misalnya:
-Jika sebelumnya fathah diibdalkan kepada alif(أأدم)-(ادم)
-Jika sebelumnya dhommah diibdalkan kepada wau(وأؤتوا)-(وأوتو)
-Jika sebelumnya kasroh diibdalkan kepada ya(إئمانا)-(إيمانا)

Disediakan oleh:MOHD AIZZUDDIN BIN ABDUL RAZAK 5100

No comments: